Debatt: ”Ostlänken är inget önsketänkande”

8 februari 2017 05:00

Ostlänken projekteras nu för fullt som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping och regeringen har inte ändrat det uppdraget med den senaste infrastrukturpropositionen.

Håkan Norén skriver i SN den 16/2 att Ostlänken inte bör gå via Skavsta utan i stället endast genom Nyköpings tätort. Det skulle innebära ett helt nytt uppdrag för Trafikverket och den färdiga järnvägen skulle inte bli den höghastighetsjärnväg som är beslutad i riksdagen. Att bygga de rakare spåren via Skavsta är en förutsättning för att kunna bygga Ostlänken för maxhastigheten 320 km/h och för att möjliggöra en timmes restid mellan Linköping och Stockholm. Däremot tar vi tacksamt emot synpunkter och förslag för utformningen Nyköpings resecentrum som nyligen varit ute på samråd.

Det kommer även fler tillfällen att påverka och lämna synpunkter på projektet. Bland annat planeras flera öppna hus under slutet av våren och början på sommaren där vi kommer presentera mer information om hur vi föreslår att dra spåren förbi Skavsta.

Som Håkan Norén mycket riktigt skriver så bekräftar infrastrukturpropositionen att hela höghastighetsjärnvägen ska byggas men också att den inte slår fast en exakt tidplan för hela utbyggnaden mellan Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg. Där har Trafikverket fått i uppdrag av Sverigeförhandlingen att ta fram en utbyggnadsstrategi för helheten och efter sommaren lämnar Trafikverket underlag till den nationella planen med förslag på vilka investeringar som bör göras 2018-2029. Ostlänken har däremot inte fått några förändrade förutsättningar av regeringen, utan projektet ligger kvar i den nationella planen som gäller fram till år 2025. I år börjar processen att ta fram nästa nationella plan där vi arbetar vidare utifrån förutsättningen att Ostlänken finns med fram till 2028 då anläggningen planeras vara klar för trafik.

Att bygga för hastigheter upp till 250 km/h istället för 320 km/h skulle också innebära att delar av projekteringen som gjorts skulle få börja om. Det finns inga säkra uppgifter om hur mycket det skulle spara i pengar, men det skulle däremot försena projektet med flera år. Antagandet om att det skulle sparas miljarder på en sådan förändring bygger på generella schablonkostnader för olika järnvägsstandarder. Det är svårt att jämföra den kvalificerade kostnadsbedömningen av en järnväg som kommit långt i projekteringen med en grov schablon som inte utretts vidare.

Inom projektet pågår också ständigt ett arbete med att säkerställa att vi bygger en höghastighetsjärnväg som klarar av alla de krav som ställs, samtidigt som vi ska hålla nere kostnaden så gott det går. I det måste vi väga in hänsyn till natur- och kulturmiljön, möjligheter för ett långsiktigt hållbart underhåll, punktlighet och kapacitet, utöver kravet på att kunna köra i hastigheter upp till 320 km/h.

Anne Kasselbäck

projektledare Ostlänken, delprojekt Nyköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!