Högt uppsatt bankchef blev sjuk – förlorade jobbet

När chefen kom tillbaka efter en längre sjukskrivning fick hon nya arbetsuppgifter och förlorade sitt ledarskap. Med RiVe Juridiska Byrås hjälp fick hon då ut miljonbelopp i avgångsvederlag.

8 september 2020 10:10

En högt uppsatt bankchef i Göteborg drabbades av allvarlig sjukdom och tvingades till en längre periods sjukskrivning. När hon kom tillbaka till jobbet var hon plötsligt omplacerad och fråntagen sitt ledarskap som hon haft under flera år. 

När kvinnan, som nu var helt återställd efter sin behandling, fick kännedom om arbetsgivarens beslut, kontaktade hon en specialistbyrå i arbetsrätt, RiVe Juridiska Byrå.

– I min mening hade man gjort en godtycklig bedömning. Det fanns inget som talade för att hon inte kunde gå tillbaka till sin ordinarie roll och arbetsuppgifter. Av läkarintyget framgick det att läkarens bedömning var att hon återfått full arbetsförmåga inom ramen för sin anställning, berättar arbetsrättsjuristen Mikaela Olsson, verksam i specialgruppen vid Rive Juridiska Byrå. 

Enligt svensk arbetsrättslagstiftning har arbetsgivaren ett omfattande rehabiliteringsansvar när en arbetstagare ska återgå i arbete efter sjukskrivning. Om arbetsuppgifterna behöver anpassas med anledning av att arbetstagaren delvis saknar arbetsförmåga ska arbetstagaren i möjligaste mån erbjudas sysslor som huvudsakligen ligger inom ramen för sin ursprungliga anställning. I det här fallet blev kvinnan omplacerad permanent, utan underlag från läkare som visade bristande arbetsförmåga, och förlorade chefskapet – en väsentlig del av anställningen som chef. 

För RiVe Juridiska Byrå var det tydligt att arbetsgivaren inte följt de skyldigheter man hade och man ansåg att kvinnan, rent juridiskt blivit skild från sin tjänst, utan saklig grund, och sedan återanställd in i en ny befattning. 

Förhandlingar inleddes och till slut nådde man överenskommelsen att banken skulle betala ut ett större avgångsvederlag till den berörda chefen. 

– Då jag gjorde bedömningen att arbetsgivarens agerande var likställt med att min klient hade blivit skild från sin anställning utan saklig grund inledde jag förhandlingen med arbetsgivaren. Förhandlingen resulterade i en överenskommelse om att hon skulle få 22 månadslöner utbetalt som avgångsvederlag. Den totala summan som hon fick uppgick till 3,7 miljoner kronor, säger arbetsrättsjuristen Mikaela Olsson vid RiVe Juridiska Byrå. 

På specialistbyrån RiVe har man god vana av att ta sig an ärenden där arbetsgivaren inte uppfyller rehabiliteringsansvaret och som arbetstagare är det viktigt att man vet om att det finns ett skydd om man blir sjukskriven och behöver rehabilitering. Omplaceringar kan vara korrekta, men i korta drag ska målet vara att man successivt ska komma tillbaka i det arbete man anställts för. 

– Det är viktigt att arbetsgivaren agerar inom ramen för rehabiliteringsansvaret. Har man exempelvis ännu inte uppnått full arbetsförmåga, när man kommer tillbaka till arbetsplatsen, kan arbetsgivaren tillfälligt omplacera arbetstagaren så att man successivt kommer tillbaka i arbete. Blir det däremot frågan om en varaktig omplacering, med helt andra arbetsuppgifter än man haft vid den ursprungliga anställningen, då kan det betraktas som att man helt enkelt skiljts från anställningen, förklarar Mikaela Olsson vid RiVe, och avslutar: 

– För att omplaceringen ska vara acceptabel ska den ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och arbetsuppgifterna ska ligga inom ramen för arbetstagarens kompetens. Vidare får omplacering inte ske utanför ramen för anställningsavtalet eller kollektivavtalet utan att det finns godtagbara skäl. Som anställd har man ett bra skydd.

Från

Compexia Law Group