Skola i Flen kortade elevs skoldagar – får kritik av Skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserar en skola i Flens kommun för att ha kortat en elevs skoldagar, utan att ha utrett elevens stödbehov och upprepade frånvaro.

2 april 2019 19:31

Den 20 december i fjol mottog myndigheten en anmälan från en förälder till en elev på skolan. I sin anmälan uppgav föräldern bland annat att elevens stödbehov inte tillgodosetts i skolan och att skolan dröjt med att vidta tillräckliga åtgärder för att tillgodose elevens behov.

Flens kommun uppger att eleven har haft hög frånvaro och att man inte har utrett elevens eventuella behov av särskilt stöd. Beslut om åtgärdsprogram har heller inte fattats. I stället har man förkortat elevens skoldagar i viss utsträckning, i syfte att skapare lugnare skoldagar för eleven.

Skolinspektionen som har utrett ärendet riktar nu kritik mot skolan. Myndigheten bedömer att skolan har brustit i sin hantering då man inte utrett orsakerna till elevens frånvaro i tillräcklig omfattning samt att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckliga i att skapa en hållbar skolsituation för eleven.

I sin bedömning pekar myndigheten bland annat på att en utredning om särskilt stöd bör göras i de fall en elev riskerar att inte nå kunskapskraven på grund av frånvaro eller andra svårigheter.

Skolinspektionen förelägger Flens kommun att senast den 10 maj 2019 vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd, särskilt stöd och utbildning tillgodoses. Detta genom att bland annat skyndsamt utreda orsaker till elevens frånvaro och vidta nödvändiga åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Seda Aksoy

Ämnen du kan följa