IVO: Ungdomar provoceras och personal bestraffas

Personal som provocerar ungdomar för att få visa sin makt och en institutionschef som mörkar lex Sarah-anmälningar för att problemen inte ska nå utanför verksamhetens väggar. Det är kärnan av den interna kritik mot Lövsta som fått IVO att agera.

28 oktober 2016 04:22

I fredags träffade IVO flera av Lövstas psykologer. Efter det mötet lämnade IVO en begäran till SiS att senast måndag morgon lämna ett yttrande som beskriver hur man säkerställt att barnen som behandlas på Lövsta får en trygg och säker vård, att barn som behöver tillsyn dygnet runt får det, samt att fysiskt våld från personalen upphör.

I protokollet från samtalet framkommer bland annat att ledningen ifrågasätter eller bestraffar personal som rapporterar enligt lex Sarah och att personal provocerat fram situationer för att få visa sin makt, ibland genom fasthållning eller nedläggning.

Redan den 15 mars i år genomförde IVO en inspektion på Lövsta ungdomshem. I samtal med cirka tjugo barn var det då flera som berättade om fysiskt våld och allvarliga verbala kränkningar. Även en anställd psykolog berättade om fysiskt övervåld, verbala kränkningar och provokationer från personal gentemot barnen. 6 juli hölls ett uppföljningssamtal på Lövsta med institutionschefen och en jurist från SiS huvudkontor. Då framkom det att det fanns samarbetssvårigheter mellan institutionens psykologer och behandlingspersonalen utifrån ett nytt arbetssätt med behandlingsteam som höll på att införas. 6 september gjorde IVO en ny inspektion på Lövsta. Både personal och barn beskrev då att det på vissa avdelningar inte utfördes någon behandling alls utan att det bara var förvaring. Institutionschefen bekräftade att personalsituationen var mycket ansträngd och att det var mycket svårt att rekrytera ny personal.

Under IVO:s pågående utredning har personal på Lövsta ungdomshem gjort anmälningar till IVO om missförhållanden, bland annat fysiska övergrepp från personal mot barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa