Debatt: ”Dolda slöserier i Oxelösunds kommunkoncern”

25 mars 2019 05:00

Förab är kommunens koncernbolag. Förab äger bolagen Oxelö Energi AB samt Kustbostäder AB, med egna styrelser men med delad vd. Bolagen är små och omsätter tillsammans cirka 250 miljoner kronor. Syftet med bolagen är enligt kommunens företagspolicy ”att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess medlemmar” men även ”att möjliggöra ett utnyttjande av skattelagstiftningens regler om koncernbidrag”.

Här finns en motsättning inbyggd. Eftersom bolagen verkar som monopol så borde taxorna ligga så lågt som möjligt med reservation för kommande investeringsbehov, verksamheten drivas med största möjliga effektivitet och att övervinster återförs till bolagens kunder.

KF (kommunfullmäktige) är den formelle ägaren av bolagen, som utfärdar ägardirektiv och utser samtliga styrelsers sammansättning:

• Förab med 8 arvoderade ledamöter

• Oxelö Energis med 7 arvoderade ordinarie ledamöter och 7 arvoderade suppleanter

• Kustbostäder med 7 arvoderade ordinarie ledamöter och 7 arvoderade suppleanter

Dotterbolagens vd skall rapportera i följande forum:

• Bolagens styrelser

• Underställningsplikt mot KF

• På begäran rapport till kommunstyrelsen, och i vissa ärenden samråd med KS

• Underställningsplikt till Förab

• Kommunledningen

Det här är tung organisation med tveksamt syfte och en rörig rapportgång som drar onödiga kostnader och skapar otydlighet om vilka roller de olika parterna har. Ska det behövas 36 förtroendevalda i styrelser och en mycket knölig rapportgång för att hålla reda på detta?

Ägardirektiven föreskriver höga avkastningskrav, vida överstigande bolagens reinvesteringsbehov. Bolagens övervinster lämnas över till FÖRAB som efter statlig vinstbeskattning delar ut vinst till kommunen eller transfererar vinstmedel mellan bolagen:

1. Elnäts- och fjärrvärmekunder subventionerar vid behov kommunens fastighetsaffärer. I värsta fall dåliga sådana.

2. Kunderna till bolagen smygbeskattas med en dold kommunalskatt och en del av vinsterna går kommunen förbi i statlig skatt.

Följande åtgärder vore riktiga att genomföra:

1. Lägg ned Förab. Det frigör direkt 16 miljoner kronor ur balansräkningen och minskar kostnaderna med 700 000 kr/år.

2. Förse Oxelö Energi och Kustbostäder med små, självständiga och kompetenta styrelser som stöd åt vd för bolagen. Bolagens verksamhet är så pass olika att varje styrelse bör ha sin egen anpassade kompetens som svarar upp mot upprättadekompetenskravprofiler.

3. Organisera bolagen direkt mot kommunfullmäktige, KF.

4. Arbeta om kommunens företagspolicy så att den styr mot effektivitet och kundnytta.

5. Arbeta om ägardirektiven så att bolagens affärer är sunda och att de långsiktigt finansieras på egna meriter.

6. Sluta smygbeskatta bolagens kunder.

Dessa förslag skulle frigöra kapital, sänka kostnader samt frigöra tid från kommunens politiker och tjänstemän. Samtidigt skulle kommunens varumärke stärkas genom att vi visar mod och handlingskraft genom att kraftfullt ta tag i dolda slöserier.

Dag Bergentoft gruppledare (M)

Erik Zetterlund suppleant i Oxelö Energi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!