Debatt: ”Samarbeten ger landsbygden kraft att utvecklas”

26 mars 2019 05:00

Demokrati kan ta sig många former. Ordet betyder folkmakt. En form av folkmakt är parlamentarismen som har politiska partier som grund. Men folkmakt kan ta sig uttryck i andra former. I Nyköpings kommun finns för landsbygdens befolkning oftast en lokal struktur, inte sällan som ett byalag, en intresseförening eller helt enkelt ett nätverk av engagerade ortsbor. Tillsammans representerar dessa flertalet av landsbygdens 18 000 invånare.

Just nu pågår en av de mest omfattande demokratiprocesserna i kommunens landsbygd på många decennier, en process som Kommunbygderåd Nyköping tagit på sig att driva i samarbete med kommunens näringslivsenhet. Målet är att ta fram underlaget till kommunens Serviceplan för landsbygden för den nuvarande mandatperioden.

Men resultatet skall också ha bäring på riktlinjerna för kommunens landsbygdspolitik under en väsentligt längre tid.

Kommunbygderådet är en ideell, partipolitiskt obunden paraplyorganisation för landsbygden och i detta projekt arbetar vi med tolv av kommunens samhällen utanför tätorten. Merparten av dessa samhällen har en representation i Kommun­bygderådets styrelse. Avsikten är att alla orter skall vara representerade.

Runt om i kommunen sker nu en serie möten där invånarna får berätta om sina önskemål och prioritera det man menar är viktigast för orternas framtida livskraft och förmåga att attrahera en balanserad befolkning. Mellan 500 och 600 personer förväntas delta i processen som sker vid sidan av traditionella partipolitiska möten. På landsbygden skär nämligen de politiska frågorna över alla gränser och det som är viktigt kan sällan beskrivas i ett partipolitiskt program.

Kommunbygderådet har rekryterat arbetsgrupper om tre eller fler lokalt boende från var och en av de tolv orterna, så bara i inledningsskedet jobbar mellan 40 och 50 personer för att ta fram landsbygdens underlag. Arbetet skall vara avslutat den 30 juni med Kommunstyrelsen som slutlig mottagare. Rapporten skall utgöra ett underlag för kommunens handlingsplan för offentlig och kommersiell service på vår landsbygd. Det som framstår som kritiskt, till exempel boendefrågor som ligger utanför servicebegreppet (beroende på hur vi avgränsar service) ska fångas upp i kommunens översiktsplan.

Även detta arbete pågår men har en mycket längre planeringshorisont. Inspel från arbetet med serviceplanen kan därmed komma att bli viktiga pusselbitar i översiktsplanen och i kommunens landsbygdsstrategi.

Många ställer stora förhoppningar till resultatet av det pågående arbetet. Väl hanterat har vi kanske skaffat oss ett helt nytt verktyg i demokratins namn – ett samordnat engagemang och gemensamt språk att driva utvecklingen på landsbygden.

Plus insikten att mycket av ansvaret ligger lokalt. Kommunens roll är att stödja genom att öppna upp de egna strukturerna. Landsbygdsutveckling kan man inte bedriva i ”stuprör” – därför att för landsbygdens invånare möts alla funktioner och divisioner i en och samma fråga och då krävs ett organisationsövergripande arbetssätt.

Kommunbygderådet står redo att bidra till en positiv utveckling i hela kommunen. Nu är det upp till bevis för den nya kommunledningen!

Larz Johansson

Stavsjö

Gunnar Casserstedt

Stavsjö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!