Insändare Socialdemokraterna valde på senaste kommunfullmäktige att utse samma person som ordförande i Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB.

Vi i Alliansen anser att det är klart olämpligt. Dessutom är frågan av principiell karaktär och borde ha utretts och diskuterats i kommunstyrelsen innan beslut fattades. I ägardirektivet heter det: ”Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas kommunfullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen”. Vi anser att detta är en sådan fråga.

Det finns stora risker för intressekonflikter eftersom respektive bolags mellanhavanden, affärstransaktioner, användande av gemensam personal och långsiktiga verksamhetsmål påverkar det andra bolaget. Dessutom kan affärsplaner delvis ”gå ut över” det andra bolaget. Alliansen vill inte medverka till intressekonflikter.

Det bäddar för misstankar om att ett bolag kan missgynnas på bekostnad av det andra. Allianspartierna vill starkt betona att detta inte är en personfråga. Vi lägger oss egentligen inte i andra partiers nomineringar men den här gången är frågan så principiellt viktig att vi måste säga ifrån. Det är också oppositionens roll att opponera när vi anser något är felaktigt. Därför reserverade vi oss i kommunfullmäktige.