Debatt: "Mer aktiva elkunder kräver investeringar"

Kraven på våra svenska elnät ökar.

19 december 2016 05:00

Till stor del kan det förklaras av många pågående förändringar i samhället. När fler människor flyttar in till städerna, varor och människor rör sig över hela världen och möjligheterna med digitalisering ökar innebär det också förändringar i kraven på elnäten. Det påverkar den tekniska utvecklingen och ställer krav på både ökat och bredare samarbete än tidigare.

Detta samarbete involverar kunderna mer. Det ska bli möjligt för de kunder som vill, att reagera snabbt på prisändringar när efterfrågan på el stiger och välja när man vill använda sin el i hemmet. Syftet är att hålla nere kostnaderna för kunden men det får också fördelar för hela systemet eftersom det minskar tillfällena då elnäten är hårt ansträngda, om kunder väljer att skjuta på sin elanvändning tills efterfrågan viker neråt.

För att uppnå en avgörande påverkan krävs tekniska stödsystem såväl hos kunden som i elnäten.

Vi vet redan att elnäten måste klara av mer och förändringarna har redan börjat hända. El transporteras inte längre bara i en riktning eftersom el i allt högre grad produceras på fler ställen än tidigare. I framtiden får vi också se mer elfordon som ska laddas snabbt, inte minst i hemmiljö.

Kraven på snabbhet i elnäten ökar. Det beror på mer väderberoende elproduktion i form av vindkraft och solenergi (också i hemmen) som varierar snabbare än tidigare elproduktion. Samtidigt måste vi garantera en säker leverans av el, dygnet runt, årets alla dagar. En viktig lösning för att jämna ut elproduktion som växlar med vädret och därmed säkra elleveransen är att använda vattenkraften ännu mer. Vi kommer med stor sannolikhet även att se energilager i växande omfattning.

Och elnätsverksamhet är numera mer än bara elnätet. Mer IT-teknik används i näten när de blir smartare. I takt med tätare avläsningar av elmätarna ökar också mängden data som måste hanteras.

Vi som representerar elnätsföretagen vet vilka nya krav som ställs på elnäten. Vi ser att behoven av investeringar och nya affärsmodeller ökar, för att kunna möta kundernas och samhällets förväntningar. Kraven på leveranssäkerheten ökar i takt med att vi behöver mer el i vardagen, både i företag och hos enskilda människor. De senaste åren har många miljoner investerats i att vädersäkra elnäten.

Vi är beredda att anta de nya utmaningarna och samtidigt fortsätta driva och underhålla de elnät som redan finns. För att hantera detta krävs att elnätsföretagen kan investera i näten, det behövs kapital.

Elnätsföretagens inkomster har debatterats rejält under hösten och höjda avgifter har ifrågasatts. Med de nya krav som ställs behövs kapital för att elförsörjningen ska fungera med högsta leveranssäkerhet även i fortsättningen. Det är det som vi tror att kunden värdesätter mest – det får inte bli avbrott i elleveransen. Vi välkomnar också en dialog om framtidens elnät där de som vill vara med om att utforma ett av våra viktigaste system gör sin röst hörd.

Pernilla Winnhed vd Energiföretagen Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!