Dålig planering motiverar inte högre avloppstaxa

Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel, men det bör bara ske tillfälligt och i undantagsfall. Detta är ett sådant tillfälle, skriver Björn Kjellström, aktiv i MP.

Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel, men det bör bara ske tillfälligt och i undantagsfall. Detta är ett sådant tillfälle, skriver Björn Kjellström, aktiv i MP.

Foto: Magnus Grimstedt

Debatt2024-06-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som framgått av SN 29 maj föreslås nu en ytterligare dramatisk höjning av VA-taxan i Trosa. Ett viktigt skäl för den föreslagna höjningen är att de nuvarande reningsverken kommer att tas ur drift innan de investeringar som gjorts i dessa är fullt avskrivna. Det handlar bland annat om de investeringar som gjordes 2022 för att öka kapaciteten när befolkningen ökade.
 

Den politiska ledningen menar tydligen att de fastigheter som är anslutna till avloppsnätverket skall betala för fungerande anläggningar som de inte längre kommer att utnyttja. Det är helt enkelt orimligt. Enligt Vattentjänstlagen får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Normala avskrivningstider bör användas och framtida kapitalkostnader för en anläggning som inte utnyttjas, kan inte ingå. 
Kapacitetsökningar i avloppsreningsanläggningar sker normalt etappvis. I en expanderande kommun är det därför ofrånkomligt att anläggningen under större delen av sin livstid arbetar med överkapacitet. Det kan vara rimligt att fastighetsägarna betalar för överkapacitet som är tekniskt nödvändig även om det är kostnader som orsakas av kommunens ambition att växa. När kommunen, som i detta fall, hamnar med en driftduglig anläggning som fyller de nuvarande behoven, men stängs av i förtid som ett resultat av planerad fortsatt tillväxt, är det en helt annan sak. Det handlar om mindre lyckad planering från kommunens sida. Då är det inte skäligt att fastighetsägarna skall stå för kostnaderna.
 

Kommunens tillväxt har resulterat i obudgeterade skatteintäkter under ett antal år, totalt nära 60 miljoner för de senaste tre åren. Det är rimligt att en del av dessa pengar används för att täcka de kostnader som uppstår på grund av att de befintliga reningsverken läggs ner i förtid. Kommunstyrelsens ordförande motiverar taxehöjningen med att kostnaden därmed ”betalas av flera”. Det är svårt att undgå misstanken om att det istället handlar om att han vill dölja konsekvenserna av dålig planering av avloppsverksamheten från Allianspartiernas sida. 
 

Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel, men det bör bara ske tillfälligt och i undantagsfall. Detta är ett sådant tillfälle. Kostnaderna för kommunens planeringsmiss bör täckas med en del av de obudgeterade skatteintäkter som befolkningsökningen medfört. Och inte betalas av fastighetsägarna.
Förslaget om VA-taxan måste revideras med hänsyn till detta. Hur den nya VA-taxan räknats fram bör också redovisas öppet. Än så länge är det hemligt. Det förhindrar en meningsfull politisk debatt.