Det är dags att se till att vattensäkra Sverige

Våra vatten måste skyddas och vattenuttagen regleras för att säkra tillgången på rent vatten till både människor och natur. En välfungerande vattenförvaltning är en förutsättning för det, skriver Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, och Gustaf Lind, WWF.
Våra vatten måste skyddas och vattenuttagen regleras för att säkra tillgången på rent vatten till både människor och natur. En välfungerande vattenförvaltning är en förutsättning för det, skriver Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, och Gustaf Lind, WWF.

Debatt 8 april 2022 05:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En säker vattentillgång och rent vatten är nödvändigt för både människor och natur, men vattenförsörjningen hotas av extremväder som torka och skyfall. Det behövs finansiering och politisk handlingskraft för att säkra våra vattenresurser i ett förändrat klimat. Trots detta vill flera oppositionspartier skjuta upp myndigheternas arbete för en bättre vattenmiljö.

Om sex år ska alla svenska vatten ha uppnått god vattenstatus, det har Sverige åtagit sig genom EU:s vattendirektiv. Med det menas att vattnet ska vara av god kvalitet och användas på ett hållbart sätt. Men det är endast hälften av våra älvar och sjöar som har det i dag. Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen har låtit forskningsinstitutet IVL göra en granskning av den svenska vattenförvaltningen. Den visar att det saknas pengar och styrmedel för att genomföra de åtgärder som myndigheterna föreslagit. 

Den visar också att vattenförvaltningen brister när det gäller vattenuttag och klimatanpassning. Uttag av grundvatten eller ytvatten för exempelvis dricksvatten och bevattning, sker utan tillstånd och det saknas information. Trots att de flesta kommuner har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser har färre än hälften avsatt resurser för åtgärder. 

 

Våra vatten måste skyddas och vattenuttagen regleras för att säkra tillgången på rent vatten till både människor och natur. En välfungerande vattenförvaltning är en förutsättning för det. Men nu sätter M, C, KD och SD käppar i hjulet genom att kräva att åtgärdsprogrammen för vatten ska omprövas, och att processen som ska ge svenska vattenkraftverk moderna miljötillstånd pausas. I ett läge där vi behöver göra mer, inte mindre är det kontraproduktivt att pausa det viktiga åtgärdsarbetet för bättre vattenmiljö. Vi uppmanar svenska politiker att arbeta för:

- En effektiv och välfungerande vattenförvaltning.  Regeringen bör ta ett övergripande ansvar för vårt vatten och ta fram en nationell handlingsplan för vattenförvaltningen. En beredningsfunktion för vattenfrågor bör inrättas. Vattenmyndigheterna måste ges ökad finansiering. 

- Bättre vattenplanering och hushållning. Tillgång och efterfrågan på vatten behöver kartläggas. För att skydda våra vatten från överexploatering bör en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status av ytvattnet införas.

- Kraftfulla satsningar på naturbaserade lösningar. Ta hjälp av naturen för att rena vatten, dämpa klimateffekter och binda kol. Fler våtmarker måste återskapas inom jord- och skogsbruket för att minska koldioxidutsläpp, jämna ut flöden och gynna den biologiska mångfalden. Fler skyddszoner närmast vattendrag och sjöar bör etableras inom jord- och skogsbruk.  

 

Det är dags att vattensäkra Sverige. I stället för att försvåra för vattenmyndigheternas arbete –så måste vi samarbeta för att säkra tillgången på rent vatten!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa