Inget skogsbruk ska ske på bekostnad av ekosystem

Debatt 13 september 2021 05:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

WWF:s Skogsbarometer 2021, en undersökning från Kantar Sifo, visar att det finns en stark opinion att skydda värdefull skog. 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från att huggas ner. Lika många tycker att det är viktigt att skogsbruket skyddar livsmiljöer för arter i skogen. 

 

Ett hållbart skogsbruk är avgörande för att bevara biologisk mångfald i våra skogar och för den svenska skogsindustrins trovärdighet och framtid. Ändå visar WWFs Skogsrapport från 2020, baserad på information från forskning och myndigheter, att skogens arter och ekosystemtjänster hotas. Skogar med naturvärden fortsätter att avverkas och antalet rödlistade och hotade arter ökar i skogen.

Den negativa utvecklingen beror till stor del på en svensk skogspolitik i kris, men också på att skogsnäringen inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Samtidigt motarbetar svenska politiker och skogsnäring EUs ambition mot en mer hållbar förvaltning av skogen. Det kan slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt. 

 

Vi behöver en tydlig och ambitiös lagstiftning och lagtillsyn men också tillräckligt med kunskapsstöd och finansiella resurser som möjliggör att enskilda privata skogsägare kan ta sitt miljöansvar. Den svenska skogspolitiken bör komplettera och stödja en trovärdig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk, inte underminera den. 

En majoritet (55 procent) anser att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än i dag för att öka skyddet av gammal naturskog. Nära hälften tycker att det viktigt att det parti som man kommer rösta på i nästa riksdagsval vill öka naturskyddet och främja hållbart brukande.

 

Just nu är två utredningar aktuella: Skogsutredningen och artskyddsutredningen. Här finns möjligheter att stärka skyddet av arter och deras livsmiljöer. WWF menar att merparten av förslagen i artskyddsutredningen bör förverkligas. Skogsutredningen är mer problematisk då den innehåller förslag som kan försämra skyddet av naturvärden nedanför den fjällnära skogen. Hur svensk politik landar dessa förslag avgör Sveriges möjlighet att ta ansvar för skogens biologiska mångfald och trovärdighet som skogsnation.

Politiker och näringsliv måste skyndsamt ta till sig de vetenskapliga fakta som pekar på ett starkt behov av ett mer hänsynsfullt skogsbruk och ett ökat skydd av naturvärden i svensk skog. 

Ämnen du kan följa