Korta tillståndprocesserna, snabba på elektrifieringen

För att tempot i klimatarbetet ska öka måste också tillstånden kunna ges snabbare. Att det ibland kan ta upp till 10 år för att få ett tillstånd till en elledning är oacceptabelt, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

För att tempot i klimatarbetet ska öka måste också tillstånden kunna ges snabbare. Att det ibland kan ta upp till 10 år för att få ett tillstånd till en elledning är oacceptabelt, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Foto: Adam Ihse/TT

Debatt2021-05-03 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För utvecklingen av ett fossilfritt Sverige spelar den snabba elektrifieringen av transportsektorn och industrin en avgörande roll. Förutsättningarna är goda då Sverige har ett stort elöverskott och planerar för mer vindkraft som är det billigaste och snabbaste energislaget att bygga ut. I stället är den stora utmaningen att få ut elledningar till laddstolpar utmed vägarna och till stora företag som ska producera vätgas eller använda elen direkt i produktionen.

I de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige pekas längden på tillståndsprocesserna för olika investeringar ut som det allvarligaste hindret för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. För att tempot i klimatarbetet ska öka måste också tillstånden kunna ges snabbare. Att det ibland kan ta upp till 10 år för att få ett tillstånd till en elledning är oacceptabelt.

Utbyggnadsbehovet är omfattande. Trots att en del av behovet kan lösas med ökad flexibilitet i användning och produktion behöver stamnätet byggas ut för att klara omställningen. De kommande tio åren planeras investeringar på sammanlagt 134 miljarder kronor i transmissionsnätet och regionnäten. Därför är varje tidsbesparing är viktig. 

Målbilden är att halvera tiden för tillståndsprocesserna Det får dock inte ske till priset av mindre genomtänkta beslut eller att det görs avkall på demokrati och transparens i processerna. 

Både regering, myndigheter och företag kan genomföra åtgärder: 

1. Distributionen av el behöver få riksintressestatus i likhet för vad som finns för väg- och järnväg.

2. Lägg fast en tidsatt elnätsplan utifrån den nya förväntade efterfrågan på el i olika delar av landet så att alla berörda parter får möjlighet till bättre framförhållning. 

3, Ställ krav på myndigheter att bestämma en tidsplan, och sätt handläggningsmål för miljöprövningen i regleringsbrev med sanktionsmöjligheter. 

4. Ett tydligt inriktningsbeslut behövs för att klargöra när luftledningar gäller som standard, och när markkablar kan vara aktuellt. Det ger en betydande tidsvinst om bara en lösning behöver undersökas.

5. Näringslivet bör ta fram en guide med lärdomar från tillståndsprocesser som gått snabbt. Genom att vara proaktiva kan företag slippa få en återremittering av ärendet.

6. Genomför förslaget från Kommittén för teknologisk innovation och etik om försöksverksamhet för tre särskilt viktiga elledningar.  Med en satsning på 20 miljoner kronor kan man utveckla och samtidigt testa nya arbetssätt för en mer samordnad beredning av de tillstånd och rättigheter som behövs.

Låt oss tillsammans fokusera på att korta tillståndsprocesserna så att färdplanerna kan genomföras och målet om ett fossilfritt välfärdsland uppnås.