Långgrund kan leverera förnybar el 2028

Elen behövs för klimatomställning, konkurrenskraft och tryggade arbetstillfällen i regionen.

Elen behövs för klimatomställning, konkurrenskraft och tryggade arbetstillfällen i regionen.

Foto: Johnér

Debatt2023-08-18 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare från Hans Kindstrand om vindpark Långgrund publicerad 21 juli 2023.


Vi håller med om att ledtiderna vid utveckling av vindkraft är för långa i Sverige och delar bedömningen att det kan ta 10–12 år från inledande projektering till byggnation. Arbetet med vindpark Långgrund har dock redan pågått i åtta år, sedan 2015. I år har studierna slutförts och ansökan lämnats in, huvuddelen av dessa 10-12 år har således redan investerats i projektet. Med alla tillstånd på plats skulle byggnation kunna påbörjas inom några år och tillföra samhället förnybar energi till konkurrensmässiga priser redan från 2028. 

Det finns naturligtvis saker som kan hindra att vindpark Långgrund blir av, men vår ärliga ambition att realisera Långgrund så snart det går. Det ligger inte i vårt intresse att investera så mycket tid och pengar i ett projekt utan att sedan realisera det. 

Vindpark Långgrund kommer att tillföra 13 TWh och mer än fördubbla tillgången till förnybar el i Södermanland och Östergötland. Elen behövs, för samhällets klimatomställning, konkurrenskraft och tryggade arbetstillfällen i regionens industri. Vindparken bidrar till att uppnå klimatmålen och möjliggör elektrifiering som ska ersätta fossila bränslen i industri- och transportsektorerna, det stärker konkurrenskraft och skapar jobb här i regionen.

Angående Sveriges elbehov så är det viktigt att poängtera att det inte är Svea vind offshore eller Iberdrola som prognosticerar Sveriges framtida elbehov, tvärtom skriver Energimyndigheten på sin hemsida ”På kort sikt ligger ett ökat elbehov i det övre spannet på 280 TWh till år 2035, vilket är en fördubbling jämfört med dagens användning på 140 TWh. Det innebär behov av en historiskt snabb utbyggnadstakt av elproduktion och elnät för att möta ett snabbt ökande behov.” 

Östergötland och Sörmland producerar förhållandevis lite el, istället importeras nästan all el som används. Enligt det oberoende energiforskningsföretaget, Energiforsk, kommer elprisområde 3, som det här handlar om, drabbas av ett elunderskott på 30 TWh redan 2030, motsvarande årsförbrukningen för en miljon villor. Olika studier från bland annat Energiforsk och Sweco visar att elbrist driver upp elpriset men att vindkraft till havs i stor skala har en prispressande effekt i sitt elprisområde.

Vårt mål är att bidra med vindkraft och vätgas till ett hållbart Sverige. Vi och näringslivet ser behovet av mer fossilfri elproduktion för att bidra till konkurrenskraft, trygga och skapa arbetstillfällen och minska klimatskadliga utsläpp. Vi håller med om att processerna tar väldigt lång tid och vi hoppas därför snart vara i mål med Långgrund.