Länsstyrelsen missbrukar syftet med strandskyddet

Debatt 15 januari 2021 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan om strandskydd är känslig. Det blir särskilt tydligt då Länsstyrelsen i Södermanland ännu en gång försöker köra över markägare i frågan om utvidgat strandskydd i Strängnäs kommun. En kort remisstid som sträcker sig över julhelgen och en skrivbordsprodukt utan hänsyn till markägares framförda åsikter borgar för fortsatt konflikt.

 

År 2013 införde Länsstyrelsen i Södermanland utvidgat strandskydd i Strängnäs kommun. Beslutet underkändes av regeringen eftersom markägare inte haft möjlighet att yttra sig. Man kan tycka att länsstyrelsen borde dragit lärdom av detta men så är inte fallet. I stället har man precis innan jul fattat ett nytt förslag som de berörda ska yttra sig över senast strax efter nyår. I stället för att tillbringa jul- och nyårsledigheterna med familjen ska tiden istället läggas på att skriva yttranden. I många fall behövs även hjälp från juridiska ombud vilket försvåras avsevärt pga ledigheterna.

I praktiken har länsstyrelsen begränsat markägarnas möjligheter att yttra sig över ett beslut som kommer få stor inverkan på deras företagande. Det är inte acceptabelt. Särskilt inte som länsstyrelsen gjort liknande misstag tidigare.

 

Strandskyddet ska vara ändamålsenligt. I Strängnäs har man struntat i att pröva den ändamålsenligheten. I stället har myndigheten dragit två parallella streck längs Mälarens strand i hela kommunen. Det har bland annat lett till att strandskydd dragits över åkrar och rakt över gårdsplaner vilket riskerar att försvåra sakägarnas planer på utveckling av sina företag. Hur kan detta vara motiverat? 

Den möjlighet enskilda markägare har haft att påverka är ytterst marginell. Länsstyrelsen hävdar att diskussioner har förts med några markägare i fält, dock känner dessa inte igen sig i de justeringar myndigheten gjort i det färdiga beslutet.

Länsstyrelsens agerande blir än mer obegripligt med tanke på den statliga utredning om strandskyddets framtid som presenterades dagen innan beslutet togs. Det skapar känslan av att länsstyrelsen forcerat fram detta beslut för att slippa ta hänsyn till de nya reglerna.

 

Sörmland behöver en aktiv landsbygdspolitik där vi gemensamt skapar förutsättningar för såväl en levande landsbygd som bevarande av områden med höga naturvärden. Det förutsätter att länsstyrelsen uppvisar lyhördhet för de som berörs av beslut om strandskydd. Så är inte fallet nu. Vi uppmanar därför berörda fastighetsägare att överklaga beslutet. Vi uppmanar även länsstyrelsen under dess ledning av landshövding Beatrice Ask att göra om och göra rätt.


Ämnen du kan följa