Låt fler få delta i klinisk forskning

Debatt 23 juni 2020 05:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienters lidande, förbättra vårdens kvalitet och möta globala utmaningar som Coronapandemin. Men idag får patientnära forskning för lite utrymme i svensk hälso- och sjukvård. Om inte den kliniska forskningen stärks hämmas vårdens utveckling, medborgarna får sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige tappar konkurrenskraft.

 

Forska!Sverige har därför, i samarbete med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd”, arbetat fram tio konkreta förslag för att stärka den kliniska forskningen i Sverige. Förslagen fokuserar på finansiering, infrastruktur, integrering av forskning i vården, nyttiggörande av hälso- och vårddata, kompetensförsörjning och patientengagemang. Några exempel:

Många patienter får inte chansen att delta i forskningsstudier. Om det inte skapas strukturer för ökat patientengagemang minskar möjligheten att bedriva klinisk forskning. Vi föreslå att regering och regioner skapar goda förutsättningar för medborgare att vara delaktiga i kliniska studier och att patientperspektivet inkluderas i större omfattning.

Ökade möjligheter att samla in, använda och dela hälsodata skulle stimulera den kliniska forskningen i Södermanland samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka och vården bli mer jämlik. Enligt en Sifo-undersökning beställd av Forska!Sverige vill 93 procent av allmänheten anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen i insamlade data på grund av IT-system som inte talar med varandra och otydliga regelverk. Vi föreslår att regeringen uppdaterar det regulatoriska ramverket och tar beslut om en nationell handlingsplan för hälso- och vårddata.

 

Endast sju av Sveriges 21 regioner investerade över två procent i forskning och utveckling som andel av respektive regions totala sjuk- och hälsovårdskostnader år 2018. En Sifo-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar att 77 procent av allmänheten vill att deras region ökar investeringarna. Vi föreslår att regionerna får ett riktmärke för hur stor andel av deras budget som ska investeras i klinisk forskning.

Klinisk forskning behövs för en hållbar och jämlik utveckling av vården och för att öka hälsan i Södermanland och övriga landet. Därför uppmanar vi politikerna att prioritera frågan och dra nytta av förslagen i vår rapport i sitt arbete framöver. Det skulle ge sörmlänningarna bättre förutsättningar att få den vård de har rätt till.

Ämnen du kan följa