Låt politisk kreativitet motverka konjunkturfall

Stötta de entreprenörer och byggherrar som på grund av oförutsedda omvärldsfaktorer kämpar med att få ihop ekonomin, genom att agera flexibelt och hjälpsamt inom gällande lagstiftning och regelverk, skriver Sagvan Abulsatar, Viktor Johansson och Simon Hjelmér.

Stötta de entreprenörer och byggherrar som på grund av oförutsedda omvärldsfaktorer kämpar med att få ihop ekonomin, genom att agera flexibelt och hjälpsamt inom gällande lagstiftning och regelverk, skriver Sagvan Abulsatar, Viktor Johansson och Simon Hjelmér.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-01-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mer än någonsin behövs modiga politiska företrädare som tänker nytt i nära dialog med de små och stora aktörer som bygger och utvecklar hållbara livsmiljöer. 

Vår omvärld är orolig. Företag och hushåll drabbas av stigande räntor, inflation och skenande energipriser. Fallande bostadspriser och byggnationen av nya bostäder är historiskt låg i såväl vår östsvenska region som hela Sverige. I Handelskammarens regionala konjunkturbarometer stack byggbranschen ut vad gäller negativa framtidsutsikter under 2023. 

Vi kommer från en period som präglats av brist på bostäder och arbetskraft. Oron över det säkerhets- och ekonomiska läget är påtaglig, samtidigt har näringslivet en stark framtidstro på vår tillväxtregion. Vi menar att offentliga aktörer har ett avgörande val i att motverka en lågkonjunktur: Antingen bromsar man in, sparar och skjuter upp investeringar och projekt. Eller så vågar man satsa och därmed förhindra att lågkonjunkturen får fäste med påföljande uppsägningar, sämre betalningsförmåga och konkurser. 

Vi har en lista med sex åtgärdsförslag för att mildra lågkonjunkturen och samtidigt gynna kommunens ekonomi och näringslivsklimat: 

  • Hjälp – inte stjälp. Stötta de entreprenörer och byggherrar som på grund av oförutsedda omvärldsfaktorer kämpar med att få ihop ekonomin, genom att agera flexibelt och hjälpsamt inom gällande lagstiftning och regelverk. Kan vi tillsammans dela på riskerna för att på så sätt locka nödvändiga investeringar?
  • Bygg bort underhållsskulden. Vikande nyproduktion möjliggör överflyttning av resurser till att öka underhållstakten av miljonprogram och samhällsfastigheter. Prioritera satsningar på utbyggd elnätsöverföring, vindkraft, effektivisering av vattenkraft samt vatten- och avloppssystem.
  • Inför ett snabbspår för dem som vill bygga. Utifrån nära dialog med byggherrar och entreprenörer våga prioritera i tillstånds- och planprocesser de som faktiskt nu har förutsättningar att komma igång med sina projekt. 
  • Standardisera byggandet för att öka produktiviteten. Förutsättningar för att bygga samma hustyp flera gånger leder till lägre byggkostnader och snabbare processer än när unika hus ska byggas. Politiken bör säkerställa att samma tekniska lösningar fungerar i hela landet för att därigenom skapa ökad transparens och minskad risk för godtycke. 
  • Jämna ut konjunkturen. Nyttja de kvalificerade personer som riskerar att varslas för att arbeta bort planköer, skapa markreserver och flexibla detaljplaner. Därigenom undviker vi att byggbranschen dräneras på kompetens.
  • Öka samverkan. Låt oss bygga en kunskapsbro mellan offentliga beställare och byggbranschens expertis om konstruktion och tidiga överväganden i planprocessen. Krav på kvalitet och gestaltning måste mötas av en ödmjuk förståelse för en entreprenörs möjlighet att förverkliga sitt projekt (och därmed sysselsättning och skatteintäkter). 
     

Vi ser fram emot en kommande produktiv dialog mellan branschen och politiken. Nu gör vi det här tillsammans.