Nu måste Gnesta kraftsamla för vatten och avlopp!

Situationen har nu blivit så akut att arbetet med ett nytt reningsverk inte kan vänta till efter att Gnesta tätorts nya vattenförsörjning står färdig tidigast 2027, skriver Johan Lexell (MP) och Maria Carlén-Lindwall (MP). Bilden visar Sigtunaån i närheten av Gnesta reningsverk.

Situationen har nu blivit så akut att arbetet med ett nytt reningsverk inte kan vänta till efter att Gnesta tätorts nya vattenförsörjning står färdig tidigast 2027, skriver Johan Lexell (MP) och Maria Carlén-Lindwall (MP). Bilden visar Sigtunaån i närheten av Gnesta reningsverk.

Foto: Daniel Wohlgemuth

Debatt2024-04-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen meddelade Samhällsbyggnadsförvaltningen att de upptäckt en ny svaghet i avloppsreningsverket i Gnesta tätort som lett till att stora mängder avloppsvatten släppts ut. Utsläppet innebär troligtvis att Länsstyrelsen anmäler Gnesta kommun för miljöbrott. I en rad mätningar under 2016–2022 och även under delar av 2023 har reningsverket överskridit de godkända utsläppsnivåerna vilket även då lett till anmälningar.


Utsläppen från Gnesta avloppsreningsverk är allvarliga och påverkar miljön i stora delar av Trosaåns avrinningsområde. Det är väl känt att reningsverket är gammalt och underdimensionerat.
Utmaningarna kring Gnesta reningsverk är tyvärr del av en större problematik som handlar om att kommunen under decennier satsat för lite på underhåll och investeringar i sitt vatten- och avloppssystem. Eftersläpningen visar sig bland annat i att:
• Samtliga kommunens avloppsreningsverk i Gnesta, Stjärnhov och Björnlunda har överskridit eller ligger på gränsen till sin förväntade livslängd.
• Kommunens avloppsledningar till stora delar är i akut behov av att renoveras eller bytas ut. En stor och ökande mängd ovidkommande vatten läcker in i avloppssystemen och bidrar till att belasta reningsverken.
• Dricksvattnet till Gnesta tätort behöver hämtas från en ny vattentäkt då den gamla grundvattentäkten inte längre räcker till.

Gnestas styre bestående av (S) och (M), arbetar i dag enligt en plan där man på allvar tar itu med avloppsreningen först efter att projektet med Gnesta tätorts vattenförsörjning avslutats. När det gäller renovering av avloppsledningsnätet saknas en systematisk plan.
Miljöpartiet anser att situationen nu blivit så akut att arbetet med ett nytt reningsverk inte kan vänta till efter att Gnesta tätorts nya vattenförsörjning står färdig tidigast 2027. Bilden förstärks av att Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen uttalat att de inte kommer att godkänna nya byggprojekt i tätorten förrän kapaciteten gällande vatten och avlopp är löst. 

Vi anser därför att det nu behövs en kraftsamling kring vatten och avlopp i Gnesta! För att frigöra resurser behöver prioriteringar göras. Ett självklart första steg är då att frysa de projekt för nya bostäder som planeras i Gnesta tätort och som ändå inte kommer att kunna påbörjas i närtid. Fungerade vatten och avlopp är en helt grundläggande infrastruktur för en kommun och lägger grunden för en hållbar framtid.