Ny tolkning gör framtidsfullmakter tandlösa

Debatt 20 april 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förr eller senare drabbas människor av sjukdom eller nedsatt hälsa och behöver hjälp att ta hand om sig själv och ekonomin. Sedan 2017 kan man med en framtidsfullmakt planera för hur man vill få hjälp med ekonomin medan man är frisk.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor av stor betydelse.

Det är vanligt att makar ger varandra en framtidsfullmakt så att den som är frisk kan företräda den som inte klarar sig själv när den dagen kommer. Framtidsfullmakten börjar gälla när den enskilde inte längre kan besluta om sin ekonomi.

 

Hittills har man kunnat utforma framtidsfullmakten så att den friske maken kan sälja det gemensamt ägda huset, men det har Lantmäteriet nu satt stopp för.

Lantmäteriet har gjort en ny tolkning av lagen och kommit fram till att lagens jävsregel är ett hinder. Om den friske maken säljer det gemensamma huset och skriver under köpehandlingarna med stöd av framtidsfullmakten får inte köparen lagfart.

Jävsregeln i lagen innebär att fullmaktshavaren inte får företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, dess make, sambo, barn eller någon annan som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Lantmäteriet har kommit fram till att begreppet ”motstridiga intressen” ska tolkas så att om den friske maken eller någon annan i jävskretsen äger en fastighet tillsammans med den sjuke maken så finns ett motstridigt intresse. En bidragande faktor till Lantmäteriets långtgående tolkning är nog att lagtexten är otydlig och att jävsfrågorna kommenteras kortfattat i förarbetena.

 

Visst ska man respektera jävsregler, men här kör Lantmäteriet i praktiken över framtidsfullmakten med sin nya tolkning. Istället får den friske maken begära att det förordnas en god man för den sjuke för att kunna sälja huset. 

Lantmäteriet konstaterar att även rättshandlingar som mycket väl stämmer med fullmaktsgivarens intressen eller till och med uttryckligen anges i fullmakten kan träffas av jävsförbudet eftersom de även kan stå i överensstämmelse med fullmaktshavarens intressen. Det visar att Lantmäteriet också ser problemet.

 

Villaägarna uppmanar regeringen att se över lagen. Så länge Lantmäteriets tolkning gäller kommer vi att avråda våra medlemmar från att låta en framtida husförsäljning omfattas av en framtidsfullmakt. Men det känns inte rätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa