Nyköping kan inte växa med kraft utan det gröna

 Vad kan göra Nyköping än mer attraktivt i framtiden? En viktig aspekt för människors trivsel och hälsa är tillgång till natur i närmiljön, skriver Amelie van den Brink och Margus Mägi, Omställning Nyköping.

Vad kan göra Nyköping än mer attraktivt i framtiden? En viktig aspekt för människors trivsel och hälsa är tillgång till natur i närmiljön, skriver Amelie van den Brink och Margus Mägi, Omställning Nyköping.

Foto: Margus Mägi

Debatt2023-02-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Nyköping ska växa", ja visst. Frågan är hur? 

En trivsam stad drar naturligt till sig människor. Vad kan göra Nyköping än mer attraktivt i framtiden? En viktig aspekt för människors trivsel och hälsa är tillgång till natur i närmiljön. 
Vi citerar Medicinsk Vetenskap nr 3 2018 KI: ”Människor som bor i stadsmiljöer med mycket växtlighet är friskare än de som bor i områden med mindre grönska. De är mindre stressade, lever längre och har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2-diabetes och mental ohälsa. Barn som föds och bor i gröna grannskap har mindre risk för låg födelsevikt, och övervikt senare i livet. Och att leka vid platser med mycket vegetation har visat sig ge barnen bättre koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och självdisciplin” 

Flera mindre grönområden nära Nyköping har exploaterats senare tid. Janstorpsskogens naturreservat på Arnö har nyligen vandaliserats av en okänslig entreprenör. Vid Brandkärr har en del av skogen mellan bostadshus och E4 fått ge vika för etablering av en Biltema-anläggning. Skogen har fungerat som ett skydd för de boende mot buller och avgaser. En annan placering ur hälso- och miljösynpunkt hade varit önskvärt.

undefined
Det är viktigt att förstå att grönområdena har stora hälsomässiga värden, skriver Amelie van den Brink och Margus Mägi.

Vid Påljungshage har ett större bergsparti har ersatts med en enorm parkeringsyta med ett fåtal träd. Fult och trist. Stort avstånd från centrum och omgiven av trafikerade leder gör att få tar sig dit med cykel eller till fots, bidrar till bilberoendet, och utarmar dessutom centrum. Vid Västra Hållet planeras en väg genom skogen för att underlätta trafiken till och från ett planerat nybygge på 1 600 lägenheter i Nöthagen. Skogen genomkorsas av många populära vandringsstråk och är platsen för en mångårig friluftsverksamhet. Skogen omges redan av kraftigt trafikerade vägar, E4 och väg 52. En väg genom området skulle kraftigt begränsa hälsonyttiga aktiviteter samt öka utsatthet för buller och avgaser i närliggande bostäder.


I översiktsplanen Nyköping 40 nämns på många ställen: ”I samband med planering för bostäder och verksamheter, ska tillgång till grönområden och parker säkerställas. Tas grönytor i anspråk för exploatering ska områdets kvaliteter identifieras och om möjligt ersättas eller kompenseras. En kompensationsutredning skall då göras.” 
Vackra ord, men kan vi lita på att förslagen kommer att följas när olika intressen står mot varandra? Det är viktigt att förstå att grönområdena har stora hälsomässiga värden.