Nytt rekord i ineffektiv politisk ledning i Trosa

Med det senaste förslaget kommer ersättningen för politisk ledning motsvara en ökad arbetsinsats med över 60 procent – från 4.4 till 7.3 heltidsinsatser under den tid Allianspartierna styrt i Trosa, skriver Björn Kjellström (MP) och Tommy Fogelberg (V).
Med det senaste förslaget kommer ersättningen för politisk ledning motsvara en ökad arbetsinsats med över 60 procent – från 4.4 till 7.3 heltidsinsatser under den tid Allianspartierna styrt i Trosa, skriver Björn Kjellström (MP) och Tommy Fogelberg (V).

Debatt 9 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan Allianspartierna tog makten i Trosa kommun har kommunen hamnat bland de kommuner som har högst kostnader för den politiska styrningen. Varje ny mandatperiod har inletts med att arvodena för de egna partiernas företrädare höjs. Nu är det dags igen.

Något skäl för höjningarna framgår inte av kallelsen till det sammanträde med kommunfullmäktige, där beslut om det nya arvodesreglementet skall tas. Skattebetalarnas merkostnad för den politiska ledningen blir 680 000 kr om året utöver den merkostnad på 3 miljoner kr per år som allianspartiernas arvoden ger jämfört med det förslag Miljöpartiet och Vänsterpartiet drivit under de senaste två mandatperioderna. Sammanlagt har över 20 miljoner kronor spenderats i onödan på politikerarvoden. 

 

Vår uppfattning är att nivån på arvodena måste bestämmas utifrån den arbetsinsats som faktiskt utförs och de kvalifikationer som uppgifterna kräver. Vi menar att 80 procent av ett riksdagsarvode, det vill säga 57 000 kr per månad är rimligt för en heltidsinsats och att arbetsinsatsen för ledning av flera nämnder är överskattad.

Våra erfarenheter från de nämnder där vi varit engagerade är, att de har letts av kompetenta och effektiva personer, men att de ärenden som avhandlats och beretts av kommunens tjänstemän inte har visat spår på politisk styrning, som motiverar en heltidsinsats på två heltidsdagar per vecka av så effektiva personer.

 

Vi menar att det nu är dags att göra en seriös analys av vilka arbetsinsatser som faktiskt krävs för att leda arbetet i de kommunala nämnderna. När det gäller den faktiska verksamheten som nämnderna ansvarar för, åläggs dessa att genomföra rationaliseringar för att hushålla med skattemedlen. Men några rationaliseringar av det politiska arbetet har inte ens övervägts. 

Med det senaste förslaget kommer ersättningen för politisk ledning motsvara en ökad arbetsinsats med över 60 procent – från 4.4 till 7.3 heltidsinsatser under den tid Allianspartierna styrt. I dag bedöms politisk ledning kräva 4.2 heltidsinsatser i Gnesta, vilket stämmer väl med vår bedömning av vad som kan krävas i Trosa. Vi rekommenderar ett studiebesök bland annat i Gnesta för att inhämta information om hur den politiska ledningen kan rationaliseras. 

Ett nytt förslag till arvodesreglemente, där arvodesnivåerna är bättre anpassade till vad en effektiv politisk styrning faktiskt behöver, bör sedan presenteras i samband med förslaget till budget för 2023.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa