Om gamla detaljplaner inte är hållbara – ändra dem

Debatt 26 februari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har läst om det förslag till program för hållbar utveckling i Nyköping som majoriteten i miljö-och klimatutskottet har presenterat i SN. Programmet uppfattar vi vara ett övergripande styrdokument som ska omsättas i handling. Om vi lyssnar på forskningen är det bråttom nu!  Då får vi i dag inte fatta beslut om eller genomföra verksamhet som går tvärtemot den önskade riktningen. 

Nu undrar vi. Vilka konkreta åtgärder vill utskottet prioritera för att den hållbara utvecklingen ska bli verklighet?

Vad som ska och får göras styrs bland annat av översikts-och detaljplaner. Kan kommunen ändra i gällande gamla planer? Ja, vi måste!  För vi har i dag helt ny kunskap och andra riktlinjer än då de ursprungligen fastställdes, något som också Nyköpings FN-förening tar upp i insändare om Brandkärr/Biltema (SN 8/2).  Parisavtalet, klimatlagen och inte minst kommunens koldioxidbudget ger nya villkor.  

Kommunen vill ha dialog med och engagemang från oss Nyköpingsbor. En av de möjligheter vi invånare har att påverka den kommungemensamma nivån är att yttra oss över detaljplaner. En svårighet med detta är att ha koll ”i tid”. Ofta framstår det som för sent när opinionen vaknar, som i fallet Biltemas etablering i Brandkärrsskogen. 

 

Några aktuella exempel på detaljplaner som vi menar pekar i fel riktning i förhållande till hållbarhetsmålen är:

Skogsområdet Västra Hållet/Blommenhof , som är viktigt både som rekreationsområde och koldioxidupptagare

Den nya byggnationen i Västra hamnens strandkant ur ett framtida perspektiv med stigande vattennivåer

Ombyggnationen av Östra infarten som innebär att ännu mer skog huggs ner i Brandkärr och att trafiksituationen för gående och cyklister försämras.

Ändrad detaljplan i Arnö industriområde (Arnö 1:3 ooch Oljan Arnö v:a) för planerad logistikpark med stor påverkan på skogsbestånd och trafik. Samrådet har just avslutats, 14 januari.  Men långt innan dess (i december) var skogen – närmare 35 hektar redan nedhuggen! 

Allt går inte att ändra i efterhand, men frågan som måste ställas i varje enskilt fall är: ”Bryter detaljplanen mot den hållbara utvecklingen och hur kan vi i så fall förbättra den?” Kommunens planering ska från och med nu självklart underordnas hållbarhetsmålen för klimatets och för kommande Nyköpingsgenerationers bästa!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa