Omställningen kräver framtidstro och innovation

Debatt 29 november 2021 05:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Modern miljöpolitik handlar mer om att underlätta för framtagandet av ny teknik och smarta lösningar som är både kostnadseffektiva och har begränsad miljö- och klimatpåverkan än att proklamera för ett levnadssätt från förr. Vi kan varken stoppa eller vrida tiden tillbaka, däremot kan vi främja innovation och miljösmart skapande som ger oss ett hållbart samhälle. För att lyckas behövs ett ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det handlar om att informera, sprida goda exempel, skapa incitament för ökad miljömedvetenhet och underlätta för det företagande som utvecklar nya hållbara lösningar.  I Nyköping ska det vara lätt att göra rätt för miljön, i allt från sopsortering till främjandet av ny miljövänlig teknik.

 

Sverige har alla förutsättningar att klara klimatomställningen. Malmen och skogen byggde Sverige rikt och driver nu den miljötekniska utvecklingen framåt. Vår rena, stabila elförsörjning gjorde oss till en modern industrination som vi ska värna och bygga vidare på för att lyckas. Då krävs klimatpolitik som ger resultat och bygger på  insikt om hur saker hänger ihop: Fossilfri energi kräver stabil basproduktion med kärnkraft, trähusproduktion kräver skogsbruk, solceller kräver mineralbrytning osv. Utöver den politik Moderaterna driver på nationell nivå är vår ambition att Nyköping ska vara föregångskommun i miljöarbetet. Några exempel:

- Kommunens fastigheter ska så långt möjligt värmas upp med miljövänlig teknik och lönsamma energisparåtgärder.

- Solenergi bör i större utsträckning användas för såväl ny som befintlig bebyggelse. Kommunen bör i större omfattning eftersträva trä som byggmaterial.

- Arbetet med att utveckla Nyköping som cykelvänlig stad ska fortgå. Kollektivtrafiken ska utvecklas för mesta möjliga service för medborgarna. Förenkla för laddning av elbilar.

- Måltider som upphandlas/serveras i våra offentliga kök ska möta samma miljökrav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Matsvinn ska minimeras.

- Digitaliseringen för med sig positiva effekter för miljön. Nyköping ska tillvarata dess möjligheter.

- Näringslivet är en viktig motor i den gröna omställningen – därför ska vi förenkla för företagande i vår kommun och minimera byråkratiska hinder för utveckling av klimatsmarta lösningar.

 

Det lokala arbetet med miljöfrågorna är mycket viktigt men det är avgörande att se Nyköping som en del av en större helhet.  Det är också på det nationella och internationella området vi behöver vara aktiva för ett miljöarbete som skapar garantier för våra barn och barnbarn att växa upp i en hållbar, trygg värld.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa