Pengar till kommuner luktar som korruption

Om en kommun tar emot utlovade miljoner från Svea Vind och sedan säger ja till Svea Vinds vindkraftsprojekt så bör det enligt min mening prövas i domstol om detta är ett mutbrott

Om en kommun tar emot utlovade miljoner från Svea Vind och sedan säger ja till Svea Vinds vindkraftsprojekt så bör det enligt min mening prövas i domstol om detta är ett mutbrott

Foto: Visualisering av Wind Sweden (bilden är kraftigt beskuren)

Debatt2023-10-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Södermanlands Nyheter den 30 augusti 2023 kunde man på ledarsidan läsa att Svea Vind, som står bakom projektet för en storskalig vindkraftspark i anslutning till de sörmländska skärgårdarna, nu erbjudit de berörda kommunerna ungefär 171 miljoner kr per år om kommunerna säger ja till detta projekt. Detta luktar korruption lång väg.

I den svenska brottsbalken finns ett brott som heter givande av muta (10 kap. § 5b, Brottsbalken). För ansvar krävs att någon lämnar, utlovar eller erbjuder ”en otillbörlig förmån” till den man vill påverka. I förarbetena till brottsbalken anges att ”varje transaktion som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts” är att anse som otillbörlig. I detta fall har Svea Vind varit helt öppna med att stödet till kommunerna syftar till att påverka hur kommunerna ska ställa sig till Svea Vinds projekt.

Högsta domstolen har i ett mål (NJA 2020 s. 241) uttalat att det föreligger otillbörlighet om det förelegat en konkret risk för att allmänhetens förtroende för ett offentligt organ skadas. Om våra folkvalda låter sig påverkas av pengarna från Svea Vind kan det antas att det skadar allmänhetens tilltro till korrekt myndighetsutövning och de offentliga organens integritet.

Pengarna behöver inte ges personligen till den man vill påverka för att givaren ska fällas till ansvar. Även pengar till någon annan kan utgöra en otillbörlig förmån om det finns en koppling mellan denne och den man vill påverka. Någon annan kan exempelvis vara en organisation. Förutsättning för ansvar är att förmånen gynnar egennyttan eller egenintresset för den man vill påverka. Den man vill påverka ska få indirekt glädje av den otillbörliga belöningen genom att denna tillfaller exempelvis en organisation som denne har en koppling till och vill främja. Att ledamot av styrelse, nämnd eller annan kommunal myndighet har en koppling till och kan antas vilja främja den kommun de är satta att sköta är så vitt jag vet ingen som bestrider.

Om en kommun tar emot miljonerna från Svea Vind och sedan säger ja till Svea Vinds vindkraftsprojekt så bör det enligt min mening prövas i domstol om detta är ett mutbrott. Om åklagare finner att det inte finns anledning åtala detta eller om en domstol skulle finna att detta inte utgör ett mutbrott så stundar nya tider för alla som fått nej på sina bygglovsansökningar för att bygga hus, bryggor eller båthus i skärgården. Då är det bara att kontakta kommunens företrädare och erbjuda ett lämpligt pengabelopp som stöd till kommunen så kommer det säkert ordna sig med bygglovet.