Rejäla tag krävs mot Östersjöns övergödning

Det behövs fler våtmarker och vattendammar som förutom att bidra till minskad övergödning också bidrar till att återskapa viktiga naturmiljöer för exempelvis fåglar och insekter, skriver Magnus Ek (C) och William Larsson (C).
Det behövs fler våtmarker och vattendammar som förutom att bidra till minskad övergödning också bidrar till att återskapa viktiga naturmiljöer för exempelvis fåglar och insekter, skriver Magnus Ek (C) och William Larsson (C).

Debatt 13 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vi idag brottas med såväl klimatkris som art- och ekosystemkollaps kan vid det här laget inte ha undgått någon. Ett av miljöproblemen som skapat oro under lång tid och som måste lösas är övergödningen, där våra hav och vattendrag idag fortfarande lider av tidigare generationers okunskap.

Näringsämnen som kväve och fosfor från bland annat jordbruket och våra avlopp bidrar till övergödning och miljöförstöring när de når havet. Östersjön och dess ekosystem är hårt drabbat. Algblomning, syrebrist och igenväxning är bara några av de konsekvenser som övergödningen ger upphov till, och som i sin tur bidrar till att fiskbestånd och andra organismer får svårt att överleva.

Att minska övergödningen är en viktig del av Sveriges miljömål. Men havs- och vattenmyndigheten, som är ansvarig myndighet för uppföljning av målet, har slagit fast att genomförandetakten i åtgärdsarbetet mot övergödning behöver öka. För att lyckas med detta behövs insatser på en bred front. Fler vattenreningsverk behöver utrustas med modern reningsteknik, som klarar av att fånga upp fosfor och kväve redan innan ämnena når våra sjöar och vattendrag. Stora mängder fosfor skulle efter rening kunna återanvändas i jordbruket, och för att främja en ökad återvinning vill vi bland annat införa ett nationellt etappmål för återföring av fosfor.

En annan viktig del i arbetet med att stoppa övergödningen är att främja de naturliga ekosystemtjänsterna som ökar näringsretentionen i landskapet. Det behövs fler våtmarker och vattendammar som förutom att bidra till minskad övergödning också bidrar till att återskapa viktiga naturmiljöer för exempelvis fåglar och insekter. Våtmarker är bland de mest artrika miljöer som finns i Sverige och vi i Centerpartiet vill utöka de stöd som idag finns för anläggning av våtmarker och andra vattendammar.

Slutligen behöver vi också jobba mer internationellt. Alla länder med kust mot Östersjön släpper ut gödande ämnen, och därför är det fullt rimligt att dessa länder är med och bidrar till åtgärderna. Vi vill införa ett system med utsläppshandel för Östersjön, där de länder som släpper ut mest också får betala mer, samtidigt som det skapar incitament för länderna att snabbare minska sina utsläpp av gödande ämnen än vad de gör idag.

För att framtida generationer ska kunna njuta av rena och livskraftiga hav och vattendrag behöver vi ta krafttag mot övergödningen, såväl nationellt som internationellt. För att minska näringsläckaget och stärka våra naturliga ekosystem så är det dags att arbeta på bred front och öka takten i åtgärdsarbetet. För miljöns bästa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa