Skogsnäringen måste satsa på biologisk mångfald

Genom att kombinera ett hållbart aktivt skogsbruk med ökade satsningar på biologisk mångfald kan vi både mota klimatförändringen och lämna över livskraftiga skogar till nästa generation, skriver Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Genom att kombinera ett hållbart aktivt skogsbruk med ökade satsningar på biologisk mångfald kan vi både mota klimatförändringen och lämna över livskraftiga skogar till nästa generation, skriver Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Foto: Helena Landstedt/TT

Debatt2023-07-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår tids största utmaning är att möta behoven från en växande befolkning samtidigt som vi behöver minska vår negativa klimatpåverkan genom att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. För att klara denna gröna omställning behöver vi bruka skogen mer, inte mindre.

När träden växer binder de in koldioxid, vilket är bra för klimatet. Genom att använda mer träråvara snabbar vi på omställningen från fossila alternativ och ökar den positiva klimateffekten ytterligare. När vi bygger i trä lagras dessutom kolet i våra hus och hem under lång tid.

Men genom att bruka skogen mer intensivt riskerar vi att påverka livsmiljön för många djur och växter. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att vi människor har tillgång till mat, frisk luft och rent dricksvatten. Biologisk mångfald bidrar också till ett robust skogsekosystem så att träden bättre kan stå emot klimatförändringar, extremväder och angrepp från skadedjur.

Utmaningen ligger därför i att kunna kombinera ett skogsbruk som möjliggör ökad skörd med att samtidigt säkerställa att det finns livsutrymme för alla skogens arter.

Begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, det vill säga att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en variation mellan och inom arterna.

Det är genom att planera insatserna för biologisk mångfald inom ett större geografiskt område som skogsnäringen kan se till att bevara ett livskraftigt ekosystem i skogarna. Detta brukar kallas för ekologisk landskapsplanering och innebär att riktade insatser görs för att öka tillgången på just de miljöer det är brist på. Ett exempel på en sådan riktad insats är att genomföra kontrollerade bränder för att skapa bränd död ved eller att återskapa våtmarker.

Det är också viktigt att genomföra åtgärder för att bevara och förstärka naturvärden i redan avsatta områden, det vill säga områden som inte brukas. Det kan exempelvis handla om att gynna lövträd genom att ta bort granar som vill ta över eller att medvetet skada träd för att de sakta ska dö och bilda död ved som är viktigt för många av naturens organismer och den biologiska mångfalden.

Skogsnäringens mål bör vara att öka skörden över tid för att motverka klimatförändringen samtidigt som alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. Detta är ett mål som är fullt möjligt att nå och som innebär att vi både bidrar positivt till klimatet och främjar den biologiska mångfalden.