Stadsplaneringschefen: Därför bygger vi som vi gör

 Staden förändras, det engagerar och väcker synpunkter, skriver Leila Ekman.

Staden förändras, det engagerar och väcker synpunkter, skriver Leila Ekman.

Foto: Andreas Lindström

Debatt2023-07-18 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköping växer och vi på Nyköpings kommun arbetar för att den utvecklingen ska fortsätta. Staden förändras, det engagerar och väcker synpunkter. Frågor kommer till oss och debatt förs i lokalpress och på sociala medier. Men varför byggs det som det gör?

Stärka identiteten
Nyköping har en mycket varierad bebyggelse från olika epoker. Vissa platser är känsligare än andra, där behöver vi vara extra varsamma. Nya byggnader behöver anpassas vad gäller kvartersstruktur, höjd, materialval och uttryck. På andra platser, där det funnits mindre känsliga miljöer kan vi i stället satsa på såväl tätare som högre bebyggelse. Det kan kännas främmande, men på sikt kommer även dessa miljöer att växa samman med staden och bli till nya årsringar.

Varierad bebyggelse
Nyköping vill vara en blandad stad för alla människor. Vi försöker blanda olika typer av bostäder: småhus, radhus, flerbostadshus. Höga hus och låga hus; tätare områden och områden med mera luft och grönska. När ett område domineras av en viss typ av bebyggelse försöker vi göra tillägg som kompletterar snarare än att fortsätta med mer av samma. Allt för att få en bra blandning av både byggnader och människor.

Hushållning med mark
Mark är en ändlig resurs. Ny bebyggelse inte ska leda till att vi tar obebyggd mark i anspråk. När vi bygger behöver vi se till att marken används så effektivt som det bara går. Genom att bygga högt och/eller tätt kan vi spara mark till kommande generationer.

Hållbarhet
Nyköping behöver växa hållbart. Det ska ske miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Då lägger vi grunden till en god kommunal ekonomi och fler medborgare kan få en bostad som de har råd att bo i och vi sparar gemensamma resurser för framtiden. Vi tar vara på träd och parker, anlägger nya och för in mer växter i gatubilden när vi bygger om.

Bygger vi för mycket eller för lite?
Under högkonjunkturer uppstår ofta bostadsbrist, under lågkonjunkturer kan det bli ett överskott av bostäder. Kommunen har ett långsiktigt perspektiv på bostadsbehovet, därför planerar vi utifrån förväntad befolkningsutveckling. Det bästa är att planera och projektera under lågkonjunktur. Då finns en god beredskap för byggnation när konjunkturen vänder.

Arkitektur
Hur stadsdelar, stadsrum och enskilda byggnader gestaltas och utformas angår oss alla. För att lyfta upp frågor om arkitektur, form och färg som särskilt viktiga när vi planerar och bygger vår stad håller vi på att ta fram en arkitekturstrategi. Den ska visa vad vi vill åstadkomma och med vilka arbetssätt för att få den stad vi vill ha. Arkitektur, form och färg avgör vår upplevelse av staden och förenar våra stadsbyggnadsambitioner i en god helhetslösning. Under hösten kommer vi att ha fortsatt dialog om arkitekturstrategin som förväntas bli klar till årsskiftet.