C kliver ut i världen och kryper inte undan

Demokratierna i världen är tillbakatryckta i det som göteborgsforskarna kallar för den tredje auktoritära vågen.

Ledare 4 oktober 2021 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ryssland vill rita om säkerhetsordningen i Europa där alla länders suveränitet tidigare tagits för given. Internationell lag har åsidosatts genom Rysslands illegala annektering av Krim. Kina vill omforma världen efter sina intressen och rullar ut sin ekonomiska utpressningspolitik i alla världsdelar.

 

Vi lever alltså i en osäkrare tid än på mycket länge. Och det finns två sätt att reagera, vända sig inåt eller utåt. För Centerpartiet är svaret på vägvalet lättare än på mycket länge. Den inåtvända och introverta delen av Centerpartiet, som symboliserades ytterst av neutralitetens sakrament under kalla kriget är nu borta. 

 

Det var en instinkt som kom från bondeklassens historiska minne att de fick betala priset för herrarnas äventyrliga krigspolitik i världen. Därför har freden alltid varit Bondeförbundets utgångspunkt för utrikespolitiken, och om inte fred så att ha ett så starkt försvar att inte främmande härar härjar de egna bygderna. Men världen har förändrats sedan förrförra seklet. Sveriges intressen som en handelsberoende demokrati är att värna en internationell regelbaserad ordning. 

 

Centerpartiets humanitära engagemang för världen utanför Sverige började med Finland och fortsatte efter andra världskriget med tredje världens frigörelse. Centerpartiets omfamnade av internationellt bistånd, solidaritet och ett internationellt samarbete för miljön formades på allvar. Det var framför allt ungdomsförbundet, CUF, och Centerkvinnorna, som drev på. Kampen mot apartheid i Sydafrika, konkreta biståndsprojekt i Afrika, stöd till demokratirörelser i Östeuropa var några av de formerande erfarenheterna under Kalla kriget.

 

När Centerpartiet trots tvekan sade ja till medlemskap i EU och sedan med stor majoritet tog ställning för Natomedlemskap så har C definitivt övergivit den gamla instinkten att krypa inåt i stormiga tider. I Centerpartiets jubileumsbok ”På väg framåt i 110 år” uttryckte sig ambassadör Anders Ljunggren sig såhär om vår samtids utmaningar: 

”Vi måste ha förståelse för att krisen är den största sedan andra världskriget, där mellanstatliga och multilaterala samarbeten står på spel. Ska krisen leda till fördjupade samarbeten, som efter andra världskriget eller blir svaret protektionismen som efter första världskriget när USA aldrig gick med i Nationernas Förbund?”

 

Centerpartiets svar är alltså inte isolationism, i stället är det traditionellt samarbetande centerpragmatism som bejakas. Det har vuxit fram de senaste åren. Europanivån har integrerats i partiets arbete. Under utrikespolitiska talespersonen Kerstin Lundgren har det internationella kontaktnätet byggts ut med traineeplatser för unga Centerpartister runt om i världen. Totalförsvaret ska återuppbyggas, där har försvarspolitiske talespersonen Daniel Bäckström och ekonomisk-politiske talespersonen Emil Källström varit instrumentella för att driva på för mer pengar. 

I jubileumsboken säger Kerstin Lundgren apropå de varningsklockor som ringer i vår tid:

”Vi måste jobba vidare för att hitta de liberala kontakterna och utveckla de liberala svaren på utmaningarna. Vi måste hitta fler sätt att jobba med ett antal aktörer för att stärka de liberala diskussionerna”. 

 

I stället för att instinktivt krypa undan när världen blir hotfull finns nu ett mer genomtänkt internationellt parti än någonsin tidigare under Centerpartiets 110-åriga historia.

Ämnen du kan följa