Hög tid att separera valdagarna i Sverige

Med skilda valdagar får medborgarna bättre möjlighet att delta i debatten på lokal nivå, skriver Elin Venholen.
Med skilda valdagar får medborgarna bättre möjlighet att delta i debatten på lokal nivå, skriver Elin Venholen.

Demokrati kan inte alltid mätas i siffror och procent.

Ledare 8 juli 2023 05:10
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I Sverige är valdeltagandet högt. Över 80 procent av det svenska folket plockar upp de tre kuverten vart fjärde år och gör sin demokratiska plikt. I valet 2022 var valdeltagandet i Sörmlands olika kommunalval 80 procent. Det är en imponerande siffra för de flesta demokratier, men deltagande i val är inte det enda som är av betydelse i en demokrati. När riksdagsval, regionval och kommunval sker på samma dag riskerar den mycket betydelsefulla lokalpolitiken att drunkna i rikspolitikens höga tonläge. Det finns inget egenvärde i att bibehålla en samlad valdag om medborgarna förlorar viktig kunskap om den politik som påverkar dem mest i vardagen. Med skilda valdagar får medborgarna bättre möjlighet att delta i debatten på lokal nivå.

Kommuner och regioner spelar en viktig roll i det svenska demokratiska systemet. De sakfrågor som avgörs på lokal och regional nivå har stor och direkt betydelse för medborgarna. De styr skolan, äldreomsorg, kollektivtrafiken och sjukvården. Välfärdssystemet utgår i mångt och mycket från de lokala politiska församlingarna. Ur demokratisk synpunkt är det kommunala självstyret och den kommunala förvaltningen mycket viktig. Om den kommunala demokratin fungerar väl kan också breda medborgargrupper få direkt insyn i beslutsprocessen och påverka denna. Idag dränks dock de lokala frågorna i rikspolitiken. Debatter som sker på riksnivå pressar sig in i de lokala frågorna. Detta skadar medborgarnas möjlighet att hålla sig informerade om sitt närområde. Konsekvenserna av detta kan vi nu vittna i realtid. Flertalet kommuner kämpar med att uppfylla sina uppdrag och har mycket ansträngd ekonomi. Det är först när kommunernas förutsättningar lyfts på riksnivå som medborgare får upp ögonen för den faktisk betydelsen av den lokala politiken i deras liv. 

Den lokala demokratin kan bara fungera fullgott om den får förutsättningar att faktiskt tjäna medborgarna som den ska. Den gemensamma valdagen kan inte beskyllas för alla problem som finns med de lokala självstyrets funktion, men det begränsar en av de mest grundläggande delarna i en fungerande demokrati. Demokratin är ett verktyg för ansvarsutkrävande. När information drunknar i politikens höga tonläge begränsas medborgares möjlighet att se kritiskt granska de lokala makthavarna. 

Demokrati kan inte alltid mätas i siffror och procent. Det höga valdeltagandet i Sverige har blivit en sköld att gömma sig bakom när andra problem i demokratin lyfts till ytan, men en välinformerad väljarkår som förstår betydelsen av de lokala valen är långt mycket mer värt än rad medborgare som bara röstar för att det förväntas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa