Miljöarbete pågår – och det är konkret

Det görs mycket för miljön, i Kiladalen, på Hartsö och Lacka – och på många andra håll i Sörmland.

Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Krönika2022-02-12 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

EU:s Östersjöstrategi syftar till gemensamma åtgärder för att rädda havsmiljön, länka samman regionen samt öka välståndet. Många är inblandade, även Södermanland. 

Sedan 2009 har länsstyrelsen fördelat över 50 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska utsläpp av kväve och fosfor till sjöar, vattendrag och till Östersjön. 

Lantbrukare och andra kan sedan 90-talet söka stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker. Parallellt har också en nationell miljöersättning funnits för att sköta om redan anlagda våtmarker. Sedan två år pågår också en särskild satsning för att återskapa utdikade våtmarker i naturreservat.

I Kiladalen driver Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund tillsammans med länsstyrelsen ett lokalt vattenkansli. Markägare får stöd att ansöka om tillstånd och finansiering av åtgärder, fältarbeten och geografiska analyser av mark- och vattenförhållanden. 

Länsstyrelsens handläggare av klimatanpassning deltar aktivt i fysisk planering. Under 2021 har länsstyrelsen upphävt en detaljplan utifrån klimatrelaterade risker (översvämning). Min bedömning är att det kommer att bli vanligare att hänsyn till klimatförändringarna måste tas vid framtagande och godkännande av fysisk planering.

Ett nytt flerlänsprojekt syftar till att restaurera ängs- och betesmarker för att bevara viktiga livsmiljöer. I naturreservatet Hartsö, en stor skärgård med många öar finns ett vackert kulturlandskap med betesmarker och gammelskogar. Där gallrar vi och byter ut stängsel med mera, för att upprätthålla bra betesmark. Lite längre norrut i Trosa kommun ligger Lacka, ett skärgårdsområde med drygt 100 öar och skär. Där gör vi motsvarande insatser. Vi har kartlagt viktiga delar av den kustnära marina miljön och arbetar på flera sätt för att säkra fisket.

Årligen ordnas en vattenvecka med fokus på miljön i Östersjön och andra vatten i länet. Utöver flera utställningar på temat vatten vid Nynäs slott och Sörmlands länsmuseum, kunde intresserade förra året delta i vattendragsvandring på temat smådjur under vattnet vid Trosaån i Gnesta, vara med vid skräpdykning i Strängnäs gästhamn och vandra vid Hyndevadsån med Föreningen Hjälmarens vänner. 

Listan på vad som görs är längre. Men poängen är att miljöarbete pågår och det är konkret. Ska vi rätta till problemen är handfasta, lokala miljöinsatser viktiga.

Beatrice Ask är Sörmlands landshövding. Hon medverkar som fristående krönikör i SN.