Ledare: Muslimsk invandring förbättrar värderingar

Många har åsikter om muslimer och värderingar. Men åsikterna är inte alltid baserade på fakta.

5 september 2017 05:00

Forum Nyköping arrangerade i går, 8 september, en Muslim Integration into Western Cultures: Between Origins and Destinations, om kultur och religion hos migranter från muslimska länder till väst.

I undersökningen har de jämfört åsikter om bland annat sexuell frihet (attityd till homosexualitet, skilsmässa och abort), jämställdhet (mätt i åsikter om män och kvinnors rätt till jobb och utbildning) och demokratiska värderingar (mätt i åsikter om exempelvis starka ledare som struntar i valresultat) bland migranterna, i migranternas födelseland och i det land som de flyttar till.

I de västliga mottagarländerna är det en mer positiv attityd till demokrati, jämställdhet och sexuell frihet än i migranternas födelseländer. Migranterna själva befinner sig värderingsmässigt mellan sitt ursprungsland och sitt nya land, men de är tydligt mer positiva till demokrati, jämställdhet och sexuell frihet än den genomsnittliga personen i deras ursprungsland. Forskarna drar slutsatsen att migranterna gradvis absorberar mycket av värdlandets kultur. När det gått en generation är det väldigt små skillnader, säger Puranen sammanfattningsvis om studien.

Detta säger dock inget om huruvida muslimsk invandring gör att värderingarna i helhet i mottagarlandet blir sämre eller bättre. Men eftersom värderingarna i migrantgruppen förbättras bör den som är orolig över att unga muslimer växer upp i en kultur som är mindre positiv till demokrati och jämställdhet vara för, snarare än emot, migration. Men de värderingsskillnader som finns kommer märkas tydligare när människor med olika värderingar bor i samma land och, åtminstone på kortare sikt, värderingskonflikter kan bli ett problem.

Att prata om bättre och sämre värderingar kan i sig uppfattas som kontroversiellt. Men de flesta borde vara överens om att värderingar som stärker individens frihet, exempelvis positiv attityd till homosexualitet, skilsmässor, jämställdhet och demokrati, är bättre än motsatta värderingar. Detta kan av flera olika anledningar vara ett laddat ämne och några förtydliganden kan behöva göras. För det första är det viktigt att förtydliga att denna typ av statistik handlar om genomsnittliga värderingar i väldigt stora grupper och inte per automatik säger något om den enskilda individens värderingar, de kan vara både bättre eller sämre än genomsnittet. Givetvis finns det också stora skillnader både i väst och mellan muslimska länder.

Denna typ av forskning om värderingar i stora grupper och hur de förändras är viktig och intressant, men det bör inte förväxlas med rättigheter. Alla människor förtjänar att bedömas efter sitt eget handlande och inte efter hur andra med samma etnicitet eller religion tycker och agerar. Att människor har rätt att fly krig och förtryck är det centrala, att det leder till bättre värderingar är en positiv bieffekt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elias Rosell