Biodrivmedel – ett avgörande sätt att nå klimatmålen

Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen, skriver Gustav Melin, Svebio, med flera.

Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen, skriver Gustav Melin, Svebio, med flera.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2021-04-09 04:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet.

Den svenska drivmedelsbranschens verksamheter, både i och utanför Sverige, räknar med att öka produktionen av hållbara biodrivmedel till 10–12 miljoner m3 till 2030. Denna mängd motsvarar 100–120 TWh, terawattimmar, energi. Idag används cirka 90 TWh inom transportsektorn och arbetsmaskiner. För att byta ut de fossila drivmedlen i de svenska vägtransporterna behövs cirka 70 TWh mer biodrivmedel än dagens användning.

I Europa måste biodrivmedel uppfylla EU:s strikta hållbarhetskriterier, som omfattar krav på råvarors ursprung, spårbarhet, hållbar skogsskötsel och certifiering.

De råvaror producenterna planerar att använda är framför allt restprodukter och avfall från restauranger, slakterier och skogen. Lite längre fram kan hushållsavfall och alger bli aktuella. Det är också rimligt att även tillåta livsmedelsgrödor som råvara till drivmedel eftersom åkermark kontinuerligt läggs ner. 

I Sverige blandar vi från 1 augusti 2021 in biodrivmedel i bensin som motsvarar 6 procent växthusgasreduktion, samt i diesel 26 procent växthusgasreduktion. Vi kommer att öka dessa nivåer kraftigt. Det kommer att vara det största bidraget till att Sverige når målet om att minska CO2-utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. 

Med ett teknikneutralt synsätt, som kombinerar elektrifiering, flytande förnybara drivmedel och effektivisering, är klimatmålen inom räckhåll. För att nå dit är det viktigt att styra med generella villkor som hållbarhet, klimatnytta och kostnadseffektivitet. Sveriges politiker behöver därför ta ett helhetsgrepp:

Förändra bonus-malus. Bedöm fordonens klimatnytta utifrån vilket drivmedel de använder. Det är bilens verkliga utsläpp som ska bedömas, inte en enskild teknisk lösning. 

Säkerställ långsiktighet och ekonomiska incitament för rena och höginblandade biodrivmedel.

Verka för att EU arbetar för alla hållbara lösningar inom transportsektorn: el, vätgas, biodrivmedel, biogas, bränsleceller.

Verkställ kvoter och mål för förnybara drivmedel inom flyg och sjöfart.

Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen.

Vi gör allt vi kan för att bidra till att Sverige når klimatmålen och även vara förebilder globalt. Men det behövs även mer samverkan. Alla lösningar behövs.