Kommunen: "Vi hoppas på en fortsatt dialog"

Nyköping 2 juli 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till debattartikeln ”Översiktsplanen för 2040 utelämnar en hel bygd” den 24/6.

Nyköpings kommuns förslag till ny översiktsplan visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning till år 2040. Bland annat har elva övergripande utvecklingsstrategier tagits fram.

En av utvecklingsstrategierna innebär att kraftsamla satsningar i noder vilket innebär att kommunen fokuserar bebyggelseutveckling och infrastruktursatsningar så att goda förutsättningar ges för boende, service, arbetstillfällen och kollektivtrafik. Bebyggelse ska ske längs med starka kollektivtrafikstråk där utpekade noder fungerar som serviceorter för omgivningen. Utveckling välkomnas förstås även på andra platser i kommunen, inte bara i de utpekade noderna.

Nyköpings kommun är mycket positiv till utvecklingen i bygden Runtuna, Råby, Aspa och Lid. Men, i ett översiktsplaneperspektiv finns det inte tillräckligt med underlag för att peka ut någon ort i bygden som en självklar bebyggelsenod. Väg 223 är däremot ett utpekat besöksnäringsstråk i översiktsplanen.

De föreslagna noderna är ett resultat av bedömning och prioritering utifrån parametrar som befintlig offentlig och kommersiell service, tillgång till framtida god kollektivtrafik samt antal boende i omlandet. Runtuna, Råby, Aspa, Lid saknar i det här perspektivet ett självklart nodalternativ som knyter ihop bygden. Detta är också i linje med den serviceplan som tagits fram i samarbete med landsbygdens representanter.

Samrådsperioden för översiktsplanen avslutades 26/6 och framför oss har vi ett arbete med att ta fram en granskningsversion. Vi hoppas på en fortsatt dialog med alla som vill vara med och skapa goda förutsättningar för utveckling i hela kommunen.

 

Anna Selander, samhällsbyggnadschef

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ledare

Ledare: Fler ska arbeta – det ger nytta också för Nyköping

Debatt

Debatt: Visa att landsbygden är värd mer än löften

Ledare

Ledare: Skolan måste ha strikta krav för specialkost

Sörmland

Här tjänar de kommunalt anställda mest – och minst

Ledare

Ledare: Nyköpings viktigaste bygge startar igång

Visa fler