Bygglovet upphävs – huset för högt

Planerna på ett sjönära tvåvåningshus har grusats för ett Vingåkerspar efter att mark- och miljödomstolen har avgjort saken. Huset är för högt i förhållande till byggnaderna runt omkring.

14 maj 2019 15:57

Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker beviljade i mars 2018 bygglov för ett tvåvåningshus på landsbygden med sjönära läge. Bostadshuset, med en boyta på 149 kvadratmeter, skulle ersätta ett förråd och fritidsbostad. Tomten är endast 649 kvadratmeter och därför fanns det skäl att bygga i två plan.

Boende i grannfastigheten överklagade beslutet till länsstyrelsen och fick avslag i maj 2018. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Grannarnas problem var att deras tomt skulle skuggas av det betydligt högre huset och insynen skulle öka. Det skulle innebära en betydande olägenhet och påverka landskapsbilden negativt.

Mark- och miljödomstolen bedömer att handläggningen har varit bristfällig och att det inte är tillräckligt utrett om enda lösningen är att bygga i två våningar. Det är fullt möjligt att ha en permanentbostad på 75 kvadratmeter enligt domstolen.

Att området är under förvandling och fler fritidshus ersätts med permanentbostäder tas ingen hänsyn till. Bygglovshandlingarna hade också vissa brister då situationsplanen inte är tillräckligt detaljerad. Utredningen av hur mycket skuggningen skulle påverka grannen är också bristfällig.

Sammantaget bedömer domstolen att ett hus i två våningar innebär en så pass betydande olägenhet för grannarna att bygglovet upphävs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83