Barn tvingades vaccinera sig igen efter sjuksköterskans miss

En sjuksköterska riskerar kritik eller sin legitimation för att felaktigt vaccinerat barn. 15 barn tvingades till omvaccinering.

14 maj 2019 22:00

Alla nyblivna föräldrar erbjuds att vaccinera sina barn mot bland annat polio, stelkramp och barnsjukdomar som påssjuka, mässlingen och röda hund. Vaccinet ges med visst mellanrum för att ge största möjliga skydd.

Nu visade det sig att sjuksköterskan gett vaccin med för tätt mellanrum.

Det kan betyda att barnen inte fick fullödigt skydd.

Det hela upptäcktes efter att sjuksköterskan slutat sin tjänst och en ny sjuksköterska övertog uppdraget. När ett fall upptäcktes gjorde verksamhetschefen på vårdcentralen i Nyköping en genomgång av samtliga barn och konstaterade att 31 barn kan ha fått felaktiga doser.

Samtliga 31 kallades tillbaka och 15 av dem behövde vaccineras ånyo.

Dessutom framkom att sjuksköterskan som initialt skött vaccineringen brustit i sin dokumentation och information.

Var situationen allvarlig?

– Nej, men det hade kunnat bli allvarligt om vi inte upptäckt det, svarar verksamhetschefen.

Verksamhetschefen har anmält sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ska utreda händelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo