Södermanlands Nyheter fälld – utpekade pojke som festförstörare

20 juni 2019 06:25

Pressens Opinionsnämnd klandrar Södermanlands Nyheter för att i en rubrik ha utpekat en pojke som festförstörare och som orsak till att en festival fick stängas. I artikeln framgår dock att det var först senare, när det blev oroligt inne på festivalområdet och det regnade, som arrangören stängde. Tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och ungdomar.

Artikeln publicerades den 24 augusti 2018 under rubriken ”Påverkad x-åring (åldern var angiven) gick runt och bet folk”. Vidare stod att läsa att Ungdomsfestivalen hade fått stänga tidigare än beräknat på grund av en x-årig festförstörare. Pojken gav sig, enligt tidningen, på flera personer, greps av polis och misstänktes för narkotikabrott och våld mot tjänsteman.

Polisen ville på grund av pojkens låga ålder inte uppge varifrån han kom. Polisen sa också att man inte var delaktig i beslutet att stänga festivalen. En av arrangörerna hade tidigare sagt till tidningen att de valt att stänga eftersom det började bli oroligt även bland dem som befann sig inom festivalområdet.

En i stort sett likalydande artikel publicerades samma dag på tidningens webbplats. Där med rubriken ”Festivalen stängde efter bråk – polisen: ”Han var påverkad och bet folk”. I nätversionen stod dock att festivalen fick stänga bland annat på grund av att en tonåring ställt till med bråk. Ingen uppgift om pojkens ålder angavs här.

Pojkens pappa anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han hävdade att sonen hängdes ut till allmän förnedring genom artikelns formuleringar. Det var också fel att påstå att festivalen stängdes på grund av honom. Ett stort antal personer hade sett pojken ligga fasthållen under cirka 50 minuter. Sonen hade också en kronisk sjukdom som han mådde mycket dåligt av. Att utmålas som ”festivalförstörare” hade försämrat hans mående.

Tidningen svarade att uppgifterna i artikeln var hämtade från polis och festivalarrangörer. Med anledning av pojkens ålder hade tidningen varit återhållsam med detaljer som kunde göra en identifiering möjlig.

PO konstaterar att hans uppgift är att bedöma om det tidningen publicerat inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för en utpekad person. Det måste således föreligga såväl ett kränkande påstående som inte kan anses försvarligt – och ett utpekande.

Pojken är anonymiserad i de båda versionerna av artikeln, även om hans ålder framgår av den ena. Det finns ingen uppgift om var han bor eller andra uppgifter som bidrar till att identifiera honom. En större krets kan inte genom uppgifterna i artikeln förstå vem det handlar om.

I anmälan påpekas det dock att det var stor uppståndelse kring händelsen. Många såg vad som hände. Det finns således en risk att personer som har viss kännedom om vad som inträffat förstår att artikeln handlar om pojken.

Tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och ungdomar.

I pappersutgåvan står i ingressen att festivalen stängde på grund av en ”x-årig festförstörare”. Det är således pojken som ensam utpekas som ansvarig till att ungdomsfestivalen fick stänga. I artikeln framkommer dock att det var först när det, efter tumultet med pojken, blev oroligt inne på festivalområdet som arrangören stängde.

Det finns ingen uppgift om ”festförstörare” i nätversionen av artikeln. Det påstås inte heller i ingressen att det endast var på grund av pojken som festivalen stängde tidigare. Mot den bakgrunden finner PO inte skäl att klandra tidningen för webbplatsens artikel.

I pappersutgåvan av artikeln utmålas emellertid pojken, inför den krets som förstår vem det handlar om, som den som förstörde festen och som orsaken till att festivalen fick stänga. Detta medför en skada för honom. Med hänsyn till pojkens ålder är skadan oförsvarlig. Tidningen bör därför klandras.

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning om vikten av att tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och ungdomar samt att det finns en viss risk att personer med kännedom om vad som inträffat kan identifiera pojken. Nämnden instämmer också i PO:s bedömning att pojken i pappersutgåvan utmålas som den som förstörde festen och var orsaken till att festivalen fick stänga tidigare.

Enligt nämndens uppfattning utpekas pojken även i webbplatsens artikel – bland annat genom rubrikens utformning – som den som orsakade att festivalen fick stängas. Till detta kommer att det såväl i pappersutgåvan som i webbversionen anges att pojken misstänks för alkohol- och narkotikabrott.

Detta har orsakat pojken en oförsvarlig publicitetsskada. Det finns därför skäl att klandra tidningen både för publiceringen i pappersutgåvan och på webbplatsen.

Pressens Opinionsnämnd instämmer således i PO:s slutsats att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Läs PO:s/PON:s beslut

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!