Så vill Oxelösunds politiker göra med skolan

Många år av dåliga skolresultat – men något har hänt. Plötsligt var Oxelösund en riktig raket i en skolresultatmätning. Nu blir utmaningen att inte falla tillbaka igen.

13 februari 2018 10:00

Skolresultaten för Oxelösunds elever har sällan varit någon glädjande läsning. Men 2017 hände något. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser rankas de svenska kommunerna efter det sammanvägda resultatet i grundskolan. 2016 hamnade Oxelösund på plats 212 gjorts men 2017 hamnade man på plats 31 i rankningen.

– Det är lite kinkigt att hålla på så här, det är inte bara resultatet rakt av utan kopplat till vilka förväntningar som finns. Sedan måste det här befästas innan vi är där. En gång är ingen gång. Vi har en liten population elever och det kan svänga fort. Samtidigt är det förstås jätteroligt, sa dåvarande utbildningschefen Peter Rasmussen i en intervju i vintras.

Enligt den nu tillförordnade utbildningschefen Christer Åhlfeldt handlar det nu om att kunna hålla i det man byggt upp.

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste fem åren, men det gäller att behålla den nivån och det kan skifta mycket mellan olika årskullar. Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete, säger han.

En av utmaningarna är att hitta tillräckligt med personal – samtidigt som lärare är ett bristyrke.

– Vi har haft bra med behöriga lärare, men det gäller att behålla dem också. Det är avgörande för att få bra kvalitet i skolan. Konkurrensen om lärarna är helt galen, fortsätter Åhlfeldt.

Oxelösunds skolelever har ofta legat lågt i mätningar av skolresultaten – hur kan den trenden vändas?

Socialdemokraterna

Vi vill öka närvaron av utbildad personal i förskolan och skolan. Vi vill frigöra tid för lärarna så att de kan ägna mer tid åt det pedagogiska arbetet genom att öka det administrativa stödet. Det är också viktigt att veta att trenden redan är bruten. Oxelösunds elever placerade sig på plats 31 av 290 när resultaten i år 9 mättes år 2017.

Vänsterpartiet

Nya skolan/förskolan är en viktig förutsättning för att nå våra mål. Fler vuxna i skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Extra stöd till barn med särskilda behov. Alla barn ska ha tillgång till läxhjälp under schemalagd tid. En väl fungerande skolsjukvård, studie- och yrkesvägledning och kuratorsverksamhet med en effektiv förebyggande samverkan i sociala frågor.

Miljöpartiet

Fler pedagoger och specialpedagoger för individanpassad utbildning och särskilt stöd för de som behöver. Ändamålsenliga skollokaler för ökad integration. Bättre möjligheter till fysisk och kulturell aktivitet. Ekologisk, närproducerad och lokalt tillagad skolmat. Ökad satsning mot fysisk och psykisk ohälsa genom ökade resurser för skolhälsovård.

Moderaterna

Elever och lärare får bättre arbetsmiljö än idag. En tydlig plan för att bygga skolor i rätt tid. Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet. Utökningen bör koncentreras till svenska och matematik. Det krävs anpassade lokaler – inte paviljonger. Det är en stor läraromsättning. Kommunen måste ha en strategi för att behålla behöriga och duktiga lärare.

Centerpartiet

Satsa tydligt på kunskap och lärande! Lita på lärarna! Bra inlärning kräver ordning och reda, lugn och ro i klassen, men samtidigt ett kreativt klimat som främjar nyfikenhet och intresse. Nya skolan som ska uppföras är ett steg i rätt riktning. Men fler – även mindre – skolor på andra platser i kommunen behövs. Värna de befintliga och planera för nya om så behövs.

Liberalerna

Liberalerna i Oxelösund går till val på att öka resurserna inom elevhälsan som ett led i att skapa bra förutsättningar för barnen att klara sina studieresultat.

Kristdemokraterna

Vi vill att betygen i högre grad ska avspegla resultaten i de nationella proven. Betyg ska ges första gången i årskurs 6. Skolpolitiken ska fokusera på trygghet, kunskap och arbetsro och varje skola ska ha stor frihet att utforma sin egen verksamhet. Föräldrar ska hjälpas att kunna stödja sina barn, ge föräldrautbildning till nyanlända. Tillämpa ett mobilförbud under skoltid.

Sverigedemokraterna

Trygghet, säkerhet och studiero i skolan skall alltid prioriteras. På nationell nivå skall skolan ges ett statligt huvudmannaskap. Ge lärarna befogenhet att åtgärda ordningsproblem genom jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn. Anställa assistenter för att avlasta lärarna så de kan fokusera på undervisning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa