Vem tar över Trosa gästhamn?

Upphandlingen och anbudstiden beträffande driften av Trosa gästhamn har nu avslutats. Frågan vem som tar över kvarstår dock.

10 februari 2019 07:01

Trosa kommun använder sig av den allmänt tillgängliga databasen e-avrop för sina upphandlingar där den som registrerat sig delvis kan följa processen. Vad gäller upphandlingen om Trosa gästhamn hade intressenter fram till 31 januari på sig att lämna anbud.

– Intresset för hur det går verkar vara väldigt stort både från presumtiva anbudsgivare och andra. Men om det kommit in noll eller flera anbud kan vi inte säga något om, säger Inger Edman, upphandlingsansvarig på Trosa kommun.

Men det är många Trosabor som vill veta?

– Det är absolut sekretess. Upphandlingssekretess gäller till tilldelningsbeslut meddelats.

Källor uppger dock att minst ett anbud, möjligen upp till fem, har lämnats på gästhamnen. Trosa kommun vill inte lämna ut uppgifterna och hänvisar till sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse och Offentlighets- och sekretesslagens 19 kapitel, 3 paragraf. Handlingarna är sekretessbelagda tills att kultur- och fritidsnämndens nästa protokoll justerats, tidigast 26 februari. När SN överklagar beslutet blir svaret återigen negativt.

Den nye entreprenören – som tar över efter Lars Eklund som ligger i tvist med Trosa kommun – kommer få kort förberedelsetid innan hamnsäsongen startar upp. Registrerade på e-avrop har kunnat notera att det inkommit många frågor från intressenter, bland annat rörande drift, utrustning och båttrafik. En person undrar om entreprenören kan maximera antalet avgiftsfria platser för att undvika att gästhamnen blir en gratishamn för yrkestrafik som skulle hämma besöksnäringen.

"De för yrkestrafik avsedda platserna vid Smörbyttan är prioriterade för yrkestrafik och samordnas av hamnvärden. Trosa kommuns uppfattning är att möjligheten för yrkestrafik att förtöja i Trosa hamn snarare gynnar besöksnäringen än hämmar den", menar kommunen.

Kontraktsavgiften som den kommande entreprenören ska betala 2019 landar på cirka en miljon kronor, nästan en fördubbling mot tidigare. En intressent undrar om fastighetsskatt och avgifter knutna till ägandet av fastigheten innefattas i de kostnader entreprenören ska stå för. Kommunen svarar att fastighetsskatt ingår i avgiften. Flera frågor kretsar kring avgifterna: "Vi önskar få ett förtydligande runt vad ´övriga avgifter vid myndighetsbeslut´ kan innefatta?" Enligt Trosa kommun handlar det om avgifter och tillstånd kopplat till verksamheten, exempelvis avgifter i samband med hantering av livsmedel och brandfarliga varor.

– Vi kommer att behöva en kunnig och drivkraftig entreprenör med känsla för Trosas speciella kvaliteter och karaktär, som vill göra det i god dialog med Trosa kommun, har Kerstin Tibbling, produktionschef i Trosa kommun sagt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs

Ämnen du kan följa