Hela Kunskapsskolan måste testas för miljögifter

Förra året testades marken utanför Kunskapsskolan för miljögifter, något som satte käppar i hjulet för planerna att expandera in i nya lokaler. När allt sedan verkade reda ut sig upptäckte länsstyrelsen och miljökontoret att skolans stora huvudbyggnad har en källare. Det förändrade läget.

21 maj 2018 06:00

SN har tidigare sedan tidigare hävdat att tester utfördes men har nu ändrat sig.

– Jag levde i tron att det fanns grundläggande undersökningar i samband med att skolan etablerade sig. Det ska ju ske, säger Holmer.

Kombinationen av alla faktorer gjorde att Länsstyrelsen i höstas krävde att området ska undersökas noggrant.

– Jag inte hört något från vare sig kommunen eller fastighetsägaren, säger Holmer som fortfarande väntar på undersökningar i området.

– Länsstyrelsen var så tydlig i yttrandet över behovet av ytterligare undersökningar att jag inte är orolig över att undersökningar kommer att utföras.

Det handlar både undersökningar fysiskt på plats men också Naturvårdsverkets vägledning för riskbedömningar av förorenade områden.

Kungshem måste nu visa hur de ska hantera alla risker i området beroende på vad undersökningarna kommer fram till, alltså även den nuvarande skolbyggnaden.

Vad kan det här få för konsekvenser för huvudbyggnaden?

– Det som känns mest osäkert där är de klorerade föroreningarna. De måste visa vilken exponering man kan förvänta sig och hur de ska hantera det.

Hur orolig är du för barnen som går där i dag?

– Utifrån vad vi vet idag så är jag inte orolig för de barnen. Så som det ser ut nu så exponeras inga barn för föroreningar som ger akuttoxiska effekter. De flesta föroreningar ger en ökad hälsorisk på längre sikt.

Det spelar dessutom roll att skolan vill utöka med yngre barn som bedöms som mer känsliga för exponering av föroreningar .

Frida Halling, miljöinspektör vid Nyköpings kommun, har gjort bedömningen att skolverksamheten kan fortsätta, men kräver att skolan ska göra en riskbedömning.

– Vi har inte bedömt det som en akut risk. De uppgifter vi har fått är att det är torrt i källaren och att det är ventilerat, säger hon.

Klorerade lösningsmedel

Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer och där flera väteatomer är utbytta mot kloratomer.

Generellt är klorerade lösningsmedel hälsoskadliga och kan ge eller misstänks ge cancer. De giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vissa klorerade lösningsmedel bryter också ned ozonskiktet.

Deras goda fettlösande egenskaper gör att de används som avfettningsmedel för bl.a. metaller och som kemtvättvätskor men är numera förbjudna i konsumentprodukter. I yrkesmässig användning krävs dispens från Kemikalieinspektionen för trikloretylen och metylenklorid.

Användningen av klorerade lösningsmedel har minskat kraftigt sedan förbuden trädde ikraft.

Vid de tidigare analyserna av jordprover vid Kunskapsskolan, utförda av Structor, påträffats trikloreten i tre av nio prover och halterna överstiger riktvärdet för mindre känslig markanvändning. Alla proverna är tagna nära glödlampsfabriken men halterna bedöms som relativt måttliga.

Det hittades även trikloreten och vinylklorid i två grundvattenprover som visade att vattnet var otjänligt enligt dricksvattenkriterier, men inte "kraftig påverkan".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa