Debatt: Hårdare krav på bergtäkter

7 maj 2019 06:00

Nära 2,6 miljoner ton – så mycket levererade bergmaterialindustrin i Sörmland i fjol. Det mesta är sten som används som grund för vägar, järnvägar, bostäder och andra byggnader. Bara i Sörmland finns redan i dag 15 000 kilometer väg som dessutom ska repareras och underhållas.

Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, utan nettoutsläpp av växthusgaser. Då är det absolut nödvändigt att näringslivet tar ett stort ansvar. Därför har bergmaterialindustrin tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft, inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Planen ritar upp hur bergmaterialproducenterna ska agera för att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, fossilfri försörjning av en av sina viktigaste industriprodukter 2045. Samtidigt måste andra delar av samhället bidra genom att skapa rätt förutsättningar. Här är tre av de viktigaste lösningarna:

Mer elektrifiering. Genom att driva maskiner med förnybar el i stället för diesel kan vi göra täkter så gott som utsläppsfria. När Skanska och Volvo CE nyss elektrifierade en täkt försvann 98 procent av utsläppen – samtidigt som energikostnaden kapades med 70 procent. Branschen kommer också att byta ut diesel mot biobränsle. Tyvärr är det ofta så långt till en kraftledning med tillräcklig spänning att det är omöjligt att elektrifiera många täkter. Därför måste regeringen prioritera att bygga ut och stärka elnäten.

Smartare logistik. Att transportera materialet står för en stor del av branschens utsläpp. Därför är det viktigt att placera täkterna nära de byggen där materialet används. Om de 2,6 miljoner ton bergmaterial som varje år bryts i täkter i Sörmland fraktas kortare väg sänker vi klimatavtrycket väsentligt. En förutsättning är att tillståndsprocesserna för nya täkter blir mer enhetliga och förutsägbara. I dag kan ansvariga i olika kommuner göra helt olika bedömningar. Företagen bidrar genom att planera moderna täkter som bullrar mindre och kan ligga närmare bostadsområden.

Cirkulera mera. Bergmaterialproducenterna ska bli bättre på att återvinna material som redan brutits och bearbetats, vilket minskar energianvändningen kraftigt. Då behöver de som upphandlar materialet, oftast offentliga aktörer som Sörmlands kommuner, ställa tuffa klimatkrav och ge producenter möjlighet att få betalt för produkter som uppfyller kraven. Samtidigt måste kommunala handläggare sluta klassa exempelvis berg från tunnelbyggen som avfall på grund av överdriven riskvärdering.

Klimatförändringarna är en enorm utmaning. Med färdplanen för fossilfri konkurrenskraft visar bergmaterialindustrin i Sörmland att den tänker vara en del av lösningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mårten Sohlman vd, Sveriges Bergmaterialindustri Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige