Debatt: ”Orimlig kötid till särskilda ungdomshem”

3 februari 2018 05:00

Vi ställer oss positiva till regeringens nya lagrådsremiss som behandlat LVU-utredningens förslag angående särskilda ungdomshem och LVM-hemmen. Rättssäkerheten genom att den maximala tiden den unge som vårdas på ett särskilt ungdomshem kan isoleras sänks från 24 timmar till fyra timmar. Barnombudsmannens remissförslag var dock skarpare, en timme som kunde förlängas med max en timme till. Statens institutionsstyrelse (SiS) får även skärpta krav på att anvisa plats, det innebär att SiS i akuta situationer med omedelbar verkan skall anvisa plats. Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.

I dagsläget är det orimligt lång kötid för en plats på särskilda ungdomshem. Dessutom ställer vi oss frågande till prioritering för placering vid akuta situationer utifrån riskbedömning för kommunen och allvarlighetsgraden kopplat till brottslighet och droganvändning. Exempelvis blir en ungdom som begått ett allvarligt brott som kan rendera ett fängelsestraff på upp till 10 år inte erbjuden plats på ett särskilt ungdomshem och placeras därför på ett öppet HVB-hem som hen omedelbart rymmer ifrån. Detta ökar otryggheten i hemkommunen utifrån risk för fortsatt kriminalitet. Vi har även fått information om att en relativt stor del av ungdomarna på de särskilda ungdomshemmen är färdigbehandlade men kan på grund av exempelvis utvisningsbeslut inte kan skrivas ut.

I ett pressmeddelande under 2017 meddelade SiS att de hade svårt att bemanna vissa avdelningar på grund av svårigheter att rekrytera personal med den kompetens som krävdes. Detta innebar att vissa avdelningar inte kunde ta emot ungdomar som behöver vård och behandling, vilket ökade på kön. Utifrån detta infördes ett undantag i kompetenskraven för behandlingsassistenter och att kravet på eftergymnasial utbildning skulle gälla om det är möjligt. Detta oroar oss då vi ser att problematiken hos de ungdomar som placeras på SiS särskilda ungdomshem blir svårare genom tyngre kriminalitet och drogmissbruk samt en svårare psykiatrisk problembild.

Utifrån vår oro vill vi att dessa frågor tas upp i det nätverk som startats där SiS och Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) samverkar kring stärkt skydd för placerade barn och unga. Vi vill också få svar på följande frågor utifrån att ovan nämnda lagändringar träder i kraft 1 juli 2018:

– Redan 2015–2016 togs beslut om utbyggnad av platser. Hur tänker SiS arbeta för att kunna erbjuda platser med omedelbar verkan i akuta situationer och hur kommer dessa akuta situationer att definieras?

– Hur kommer ni att se över personalförsörjningen och kompetensen hos medarbetarna så att inte avdelningar riskerar att stängas och genom detta öka på kön till de särskilda ungdomshemmen?

Socialchefsnätverket i Södermanland Mehmed Hasanbegovic Eskilstuna kommun Jukka Taipale Flen kommun Ann Malmström Gnesta kommun Ola Nordqvist Katrineholms kommun Stefan Heinebäck Nyköpings kommun Päivi Pannula Oxelösunds kommun Graham Owen Trosa kommun Dag Wallströmer Vingåkers kommun Inger Grindelid Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa