Debatt: ”Släng förslagen om LSS-ändringar i papperskorgen”

16 januari 2019 05:00

I torsdags lämnade LSS-utredningen sitt betänkande till ­regeringen. Trots massiv ­kritik från både funktionsrättsrörelsen och politiker har utredningen fortsatt på inslagen bana. Slutresultatet blev lika illa som vi befarade, i vissa delar till och med värre!

Förslaget om att ta bort ­personlig assistans för barn under 16 år ligger kvar. Vårdnadshavarna skulle därmed förlora möjligheten att välja vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem. Förslaget om schablon för andra personliga behov på 15 timmar kvarstår och insatsen ledsagars­ervice försvinner helt som självständig insats.

Vi känner stor oro inför hur kommunerna ska kunna ­garantera kvalitén i de insatser som är tänkta att ersätta personlig assistans. Vi ser redan idag enorma skillnader i utförande mellan olika kommuner och med de nya insatserna minskar enskildas och ­anhörigas inflytande och själv­bestämmande.

Insatsen korttidstillsyn, som ges till ungdomar som har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen samt under skollov, har getts en helt ny innebörd. I stället för det uttalade syftet enligt lagens förarbeten, att erbjuda en trygg, anpassad och meningsfull tillsyn, lyfter utredningen in helt nya begrepp som ”utbildning” och ”livslångt lärande”. Detta trots att begreppen inte används överhuvudtaget i lagtexten om insatsen korttidstillsyn.

Utredningens förslag på en ny benämning på insatsen, nämligen Förlängd utbildning i fritidshem väcker ytterligare frågor. Dagens insats är inte alls begränsad till skolans fritidshem. Det framgår tydligt att ­insatsen ska anpassas till det enskilda barnets/ungdomens behov vilket innebär att den kan vara förlagd till hemmet eller någon annan verksamhet än just fritidshem.

Det stora behovet av att utveckla LSS som fanns innan utredningen tillsattes kvarstår eftersom funktionsrättsrörelsen inte fått gehör för sina förslag på hur man kan återupprätta lagens intentioner samtidigt som man tar itu med det stora utvecklingsbehovet. Vi saknar förslag på många viktiga områden, till exempel hur lagen ska motverka den stora bristen på gruppbostäder, kvalitetsbrister i daglig verksamhet, den stora minskningen i insatser riktade till barnfamiljer, det växande antalet ej verkställda beslut… Listan på akuta förbättringar är lång och om utredningens förslag blir verklighet, blir den ännu längre.

LSS-insatsen kontaktperson, som kan ha stor inverkan på en persons sociala liv och tillgång till samhället, har kraftigt begränsats av kommunala riktlinjer som saknar lagstöd.

Det hade varit enkelt för utredningen att motverka kommunens felaktiga avslag. Istället föreslår man gruppaktiviteter, som helt står i strid med lagens intentioner.

Utredningen har haft alla möjligheter, bland annat med hjälp från FUB, att bidra till de funktionshinderspolitiska målen om delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. I stället har man fortsatt att fokusera på att staten ska spara pengar och helt missat målet.

Harald Strand

förbundsordförande FUB

Julia Henriksson

förbundsjurist FUB

Kjell Clasborn

för styrelsen i FUB Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!