Erkänn klimatnödläget

12 april 2019 06:00

Vi vädjar till Nyköpings folkvalda att agera kraftfullt och utlysa nödläge för klimatet i Nyköpings kommun.

I dag står världen inför ett globalt klimathot som kommer att drabba även oss här i Nyköping. Politiska ledare i Sverige och världen tycks leva i förnekelse inför hur konsekvenserna av våra koldioxidutsläpp kommer att drabba oss, våra barn och kommande generationer med full kraft.

Kommuner och lokala myndigheter kan nu tillsammans spela en avgörande roll när det gäller att genomföra de förändringar som krävs för att hejda en katastrof. På flera ställen runt om i världen har man på det lokala planet utlyst nödläge för klimatet.I städer som Vancouver, Basel, och Oxford har man gått före och visat vägen.

Efter att ha tagit del av kommunens handlingsplan för klimat och energiarbetet har vi insett att de åtgärder som hittills genomförts i Nyköping när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling är vällovliga men tyvärr helt otillräckliga. Vi har därför beslutat att vända oss till våra folkvalda politiker med en akut vädjan.

Vi anser att Nyköpings kommun, för att möta den akuta klimatkrisen, måste mobilisera alla tänkbara resurser. Det kommer att krävas genomgripande förändringar och en aktiv agenda som i allt sätter vår gemensamma framtid i världen och Nyköping överst. Om vi ska ha minsta chans att lyckas med vår omställning måste alla politiska beslut tas mot bakgrund av den akuta

klimatkrisen.

Vi anser att Nyköpings politiker nu behöver:

1. Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge.

2. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.

3. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Nyköpingsbor om nödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. Kommunen bör även löpande informera medborgarna om vilka åtgärder som vidtagits.

4. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet.

5. Fastställa att kommunen enligt klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen till en hållbar framtid.

Om vi ska kunna se kommande generationer i ögonen är det dags att agera nu. Vi vill som aktiva och ansvarstagande medborgare stå bakom våra politiker i den omställning som kommer att krävas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!