Långgrund sockrar budet till kommunerna

Storskalig energiproduktion behöver ge tydlig nytta för närområdet.

Det som klassas som riksintresse måste också komma med direkt och övertygande lokal nytta. Annars kommer intressekonflikterna att bli ohanterliga.

Det som klassas som riksintresse måste också komma med direkt och övertygande lokal nytta. Annars kommer intressekonflikterna att bli ohanterliga.

Foto: Svea vind offshore

Ledare2023-08-28 11:20
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Svea Vind som står bakom det omfattande Långgrundsprojektet för havsbaserad vindkraft i den sörmländska skärgårdsmiljön, sockrar sitt bud med pengar till kommunkassorna. Löftet uppgår i dagens läge, med rådande priser, till ungefär 171 miljoner per år. Det ska i så fall fördelas på fem kommuner längs Östersjökusten. 

I vår tid behöver större enheter för energiproduktion tydligt generera lokala intäkter – till lokal utveckling, livskraft och service. Exempelvis behöver nya vindkraftsprojekt övertyga kommunerna att inte använda sitt veto mot etablering. Det går inte alltid så lätt. 

Den här problematiken lyfte vi nyligen på ledarplats. Vi föreslog en energiproduktionsskatt eller lokal premie, öronmärkt för de berörda kommunerna. Den ska i så fall ersätta den statliga elskatt som redan nu läggs på elkundens faktura. 

Det finns andra möjliga sätt att nå liknande effekter, via lokala utvecklingsfonder eller liknande, men situationen med påtagligt svag lokal nytta för samhällsviktig energiproduktion behöver hanteras: 

"Etableringarna är inte tillräckligt attraktiva för den lokala politiken. Ett bra sätt att ändra på detta vore att se till att energiproduktion får en direkt inverkan på den kommunala budgeten", skrev vi i ledaren. 

Projekt som inte automatiskt ger längre effekter i form av ett större antal arbetstillfällen och lokal tillväxt över tid, där behöver energiproduktionen – och energidistributionen – förankras stadigare med lokala intäkter. Det handlar inte bara om vindkraft. Även nya kärnkraftsbyggen, om det nu blir några, och större solkraftsanläggningar med mera behöver beaktas utifrån liknande perspektiv. Kom ihåg att även stora kraftledningar tar värdefulla lokala intressen som jord, skog och natur i anspråk. Det här är inte några öde, oanvända områden lika lite som kusten eller skärgården är det.

Den lokala markkontakten gäller Norrlandskommuner såväl som sörmländska kustkommuner, och andra. Alla med områden som är markerade som riksintresse för energiproduktion. I det här fallet berörs såväl Oxelösund som Nyköping och Trosa i SN:s närområde. 

Klimatomställningen innebär att elproduktionen framöver kommer att bära mycket av det driv som är beroende fossila bränslen i dag. Det som klassas som riksintresse måste också komma med en direkt och övertygande nytta där energin och liknande produceras. Alla förstår att vi behöver ha en stor energiproduktion i hela landet, men all kraft kommer inte att både produceras och konsumeras enbart lokalt. Det kräver nya grepp, hela Sverige ska ju leva.